1. Tải bản cài đặt AutoIT mới nhất

  Chào Khách. Nếu bạn mới tham gia và chưa cài đặt AutoIT.
  Vui lòng vào topic trên để tải bản AutoIT mới nhất nhé
  Dismiss Notice
 2. Quy định và nội quy

  Chào Khách. Vui lòng đọc kỹ nội quy và quy định của diễn đàn
  Để tránh bị ban một cách đáng tiếc nhé!
  Dismiss Notice
 3. Hướng dẫn chèn mã AutoIT trong diễn đàn

  Chào Khách. Vui lòng xem qua bài viết này
  Để biết cách chèn mã AutoIT trong diễn đàn bạn nhé :)
  Dismiss Notice

Software Tự động lấy pass tiny.vn

Thảo luận trong 'Giới thiệu sản phẩm' bắt đầu bởi Hồ Khánh Vũ, 29/11/16.

 1. Hồ Khánh Vũ

  Hồ Khánh Vũ Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  24/1/16
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  19
  Ý tưởng nảy sinh khi các anh em cùng phòng kí túc xá cày BnS Taiwan kêu la cứ phải vào trang chủ để lấy key tiny.vn
  Cách dùng : mở file autotiny.exe đợi 5s, chọn server và connect
  [​IMG]
   

  Các file đính kèm:

  kamsamita1, Huân Hoàng and baolo073 like this.
 2. Tungtata

  Tungtata Tà tà mà sống ~ Thành viên BQT Administrator
  • 93/113

  Tham gia ngày:
  25/8/15
  Bài viết:
  262
  Đã được thích:
  733
  Nơi ở:
  Hà Nội
  hahah
  đồng ý tưởng
  chia sẻ cái source cũ của mình
  giờ mình dùng giamping.com rồi
  Mã (AutoIt):

  #RequireAdmin
  #include <ButtonConstants.au3>
  #include <GUIConstantsEx.au3>
  #include <GUIListBox.au3>
  #include <GuiStatusBar.au3>
  #include <StaticConstants.au3>
  #include <WindowsConstants.au3>
  #include <Misc.au3>
  #include <WinAPI.au3>
  #include <Array.au3>

  Opt("GUIOnEventMode", 1)
  Opt("MustDeclareVars", 1)
  _Singleton("SmartTiny")
  Global $User = "tiny.vn"
  Global $Pass = ""
  Global $Ready = False
  Global $TinyClass

  Global $GUI = GUICreate("[SMART] Tiny.vn", 339, 254, -1, -1)
  GUICtrlCreateLabel("Bây giờ là:", 8, 8, 100, 20)
  GUICtrlSetFont(-1, 12, 700)
  Global $LNow = GUICtrlCreateLabel("", 118, 8, 100, 20, 0x01)
  GUICtrlSetFont(-1, 12, 700)
  GUICtrlSetBkColor(-1, 0x00FFFF)
  GUICtrlCreateLabel("Đổi pass lúc: ", 8, 35, 100, 20)
  GUICtrlSetFont(-1, 12, 700)
  Global $LChange = GUICtrlCreateLabel("", 118, 35, 100, 20, 0x01)
  GUICtrlSetFont(-1, 12, 700)
  GUICtrlSetBkColor(-1, 0xFF0000)
  Global $CAutoSelect = GUICtrlCreateCheckbox("Tự chọn Server", 9, 64, 95, 17)
  GUICtrlSetState(-1, 1)
  GUICtrlSetOnEvent(-1, "_UpdateState")
  Global $RSv0 = GUICtrlCreateRadio("vn04.tiny.vn", 8, 88, 100, 20)
  Global $RSv1 = GUICtrlCreateRadio("game.tiny.vn", 8, 108, 100, 20)
  Global $RSv2 = GUICtrlCreateRadio("game1.tiny.vn", 8, 128, 100, 20)
  Global $RSv3 = GUICtrlCreateRadio("china.tiny.vn", 8, 148, 100, 20)
  Global $RSv4 = GUICtrlCreateRadio("sg.tiny.vn", 8, 168, 100, 20)
  ;~ Global $RSv5 = GUICtrlCreateRadio("sg.tiny.vn", 8, 188, 100, 20)
  ;~ Global $RSv6 = GUICtrlCreateRadio("vn04.tiny.vn", 8, 208, 100, 20)

  Global $PSv0 = GUICtrlCreateLabel("0", 110, 88, 50, 17)
  GUICtrlSetFont(-1, 12, 700)
  Global $PSv1 = GUICtrlCreateLabel("0", 110, 108, 50, 17)
  GUICtrlSetFont(-1, 12, 700)
  Global $PSv2 = GUICtrlCreateLabel("0", 110, 128, 50, 17)
  GUICtrlSetFont(-1, 12, 700)
  Global $PSv3 = GUICtrlCreateLabel("0", 110, 148, 50, 17)
  GUICtrlSetFont(-1, 12, 700)
  Global $PSv4 = GUICtrlCreateLabel("0", 110, 168, 50, 17)
  GUICtrlSetFont(-1, 12, 700)
  ;~ Global $PSv5 = GUICtrlCreateLabel("0", 110, 188, 50, 17)
  ;~ GUICtrlSetFont(-1, 12, 700)
  ;~ Global $PSv6 = GUICtrlCreateLabel("0", 110, 208, 50, 17)
  ;~ GUICtrlSetFont(-1, 12, 700)

  Global $BConn = GUICtrlCreateButton("Kết nối", 248, 8, 83, 57)
  GUICtrlSetState(-1, 128)
  GUICtrlSetOnEvent(-1, "_Connect")
  Global $BAbout = GUICtrlCreateButton("About", 248, 116, 83, 25)
  Global $BWeb = GUICtrlCreateButton("Tiny.vn", 248, 148, 83, 25)
  Global $BDonate = GUICtrlCreateButton("Donate", 248, 180, 83, 25)

  Global $CAlert = GUICtrlCreateCheckbox("Thông báo sớm 10p", 112, 64, 115, 17)
  Global $Stt = _GUICtrlStatusBar_Create($GUI)
  Local $aParts[2] = [240, -1]
  _GUICtrlStatusBar_SetParts($Stt, $aParts)
  AdlibRegister("_UpdateTime", 100)
  AdlibRegister("_UpdateServer", 2000)
  GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "_Exit")
  GUISetState(@SW_SHOW)
  _UpdateState()
  _Kill()
  _GUICtrlStatusBar_SetText($Stt, "Đang rảnh", 0)

  While 1
      If $Ready = True Then
          GUICtrlSetState($BConn, 64)
          ExitLoop
      EndIf
  WEnd

  While 1
      Sleep(1000)
  WEnd

  Func _Exit()
      _Kill()
      Exit
  EndFunc   ;==>_Exit

  Func _UpdateTime()
      Local $HNow = @HOUR
      Local $MNow = @MIN
      Local $SNow = @SEC
      Local $Now = $HNow & ':' & $MNow & ':' & $SNow
      Local $Change = (Mod($HNow, 2)) ? $HNow + 1 : $HNow + 2
      $Change &= ':00:00'
      If GUICtrlRead($LNow) <> $Now Then GUICtrlSetData($LNow, $Now)
      If GUICtrlRead($LChange) <> $Change Then GUICtrlSetData($LChange, $Change)
  EndFunc   ;==>_UpdateTime

  Func _UpdateServer()
      Local $p0 = Ping("vn04.tiny.vn",1000)
      Local $p1 = Ping("game.tiny.vn",1000)
      Local $p2 = Ping("game1.tiny.vn",1000)
      Local $p3 = Ping("china.tiny.vn",1000)
      Local $p4 = Ping("sg.tiny.vn",1000)
  ;~     Local $p5 = Ping("sg.tiny.vn",1000)
  ;~     Local $p6 = Ping("vn04.tiny.vn")
      If GUICtrlRead($CAutoSelect) == 1 Then
          Local $min = 99999999
          If $p0 < $min And $p0 <> 0 Then
              $min = $p0
              GUICtrlSetState($RSv0, 1)
          EndIf
          If $p1 < $min And $p1 <> 0 Then
              $min = $p1
              GUICtrlSetState($RSv1, 1)
          EndIf
          If $p2 < $min And $p2 <> 0 Then
              $min = $p2
              GUICtrlSetState($RSv2, 1)
          EndIf
          If $p3 < $min And $p3 <> 0 Then
              $min = $p3
              GUICtrlSetState($RSv3, 1)
          EndIf
          If $p4 < $min And $p4 <> 0 Then
              $min = $p4
              GUICtrlSetState($RSv4, 1)
          EndIf
  ;~         If $p5 < $min And $p5 <> 0 Then
  ;~             $min = $p5
  ;~             GUICtrlSetState($RSv5, 1)
  ;~         EndIf
  ;~         If $p6 < $min And $p6 <> 0 Then
  ;~             $min = $p6
  ;~             GUICtrlSetState($RSv6, 1)
  ;~         EndIf
      EndIf


      If GUICtrlRead($PSv0) <> $p0 Then GUICtrlSetData($PSv0, $p0)
      If GUICtrlRead($PSv1) <> $p1 Then GUICtrlSetData($PSv1, $p1)
      If GUICtrlRead($PSv2) <> $p2 Then GUICtrlSetData($PSv2, $p2)
      If GUICtrlRead($PSv3) <> $p3 Then GUICtrlSetData($PSv3, $p3)
      If GUICtrlRead($PSv4) <> $p4 Then GUICtrlSetData($PSv4, $p4)
  ;~     If GUICtrlRead($PSv5) <> $p5 Then GUICtrlSetData($PSv5, $p5)
  ;~     If GUICtrlRead($PSv6) <> $p6 Then GUICtrlSetData($PSv6, $p6)
      $Ready = True
  EndFunc   ;==>_UpdateServer

  Func _CheckProcess()
      If Not ProcessExists("Tiny.VN.exe") Then
          MsgBox(16, 'Lỗi', 'Không thấy Tiny.VN hoặc bị dừng, vui lòng thử lại')
          _Exit()
      EndIf
  EndFunc   ;==>_CheckProcess

  Func _UpdateTunnel()
      Sleep(1000)
      Local $sttStr = ControlGetText("Tiny.VN", "", "WindowsForms10.STATIC.app." & $TinyClass & "ad11")
      If Not StringInStr($sttStr, "Tunneled") Then Return
      Local $TunneledProcess = StringSplit($sttStr, "Tunneled", 1)[2]
      If $TunneledProcess <> _GUICtrlStatusBar_GetText($Stt, 0) Then _GUICtrlStatusBar_SetText($Stt, $TunneledProcess, 0)
  EndFunc   ;==>_UpdateTunnel

  Func _UpdateState()
      If GUICtrlRead($CAutoSelect) == 1 Then
          GUICtrlSetState($RSv0, 128)
          GUICtrlSetState($RSv1, 128)
          GUICtrlSetState($RSv2, 128)
          GUICtrlSetState($RSv3, 128)
          GUICtrlSetState($RSv4, 128)
  ;~         GUICtrlSetState($RSv5, 128)
  ;~         GUICtrlSetState($RSv6, 128)

      Else
          GUICtrlSetState($RSv0, 64)
          GUICtrlSetState($RSv1, 64)
          GUICtrlSetState($RSv2, 64)
          GUICtrlSetState($RSv3, 64)
          GUICtrlSetState($RSv4, 64)
  ;~         GUICtrlSetState($RSv5, 64)
  ;~         GUICtrlSetState($RSv6, 64)
      EndIf
  EndFunc   ;==>_UpdateState


  Func _SetUpTiny()
      _Kill()
  ;~     Run(@ScriptDir & "\Tiny.VN.exe", "")
      Run(@ScriptDir & "\Tiny.VN.exe", "", @SW_HIDE)
      WinWait("Tiny.VN")
      sleep(1000)
      Local $hwnd = WinGetHandle("Tiny.VN")
      $TinyClass = _GetStr(_WinAPI_GetClassName($hwnd), ".app.", "ad1")
  ;~     MsgBox(0, 'class', $TinyClass)
  EndFunc   ;==>_SetUpTiny

  Func _Connect()

      _GUICtrlStatusBar_SetText($Stt, "Đang lấy mật khẩu", 0)
      $Pass = _GetPass()
      Local $ServerOrder
      If GUICtrlRead($RSv0) == 1 Then
          $ServerOrder = 1
      ElseIf GUICtrlRead($RSv1) == 1 Then
          $ServerOrder = 2
      ElseIf GUICtrlRead($RSv2) == 1 Then
          $ServerOrder = 3
      ElseIf GUICtrlRead($RSv3) == 1 Then
          $ServerOrder = 4
      ElseIf GUICtrlRead($RSv4) == 1 Then
          $ServerOrder = 5
  ;~     ElseIf GUICtrlRead($RSv5) == 1 Then
  ;~         $ServerOrder = 6
  ;~     ElseIf GUICtrlRead($RSv6) == 1 Then
  ;~         $ServerOrder = 7
      EndIf
      _SetUpTiny()
      AdlibRegister("_CheckProcess", 2000)
      ControlSetText("Tiny.VN", "", "WindowsForms10.EDIT.app." & $TinyClass & "ad12", $User)
      ControlSetText("Tiny.VN", "", "WindowsForms10.EDIT.app." & $TinyClass & "ad11", $Pass)

      Local $i
      For $i = 1 To $ServerOrder Step +1
          ControlSend("Tiny.VN", "", "Edit1", "{DOWN}")
          Sleep(50)
      Next
      Sleep(100)

      _GUICtrlStatusBar_SetText($Stt, "Đang kết nối", 0)
      WinMove("Tiny.VN","",-500,-500)
      WinSetState("Tiny.VN","",@SW_SHOW)
      ControlClick("Tiny.VN", "", "WindowsForms10.BUTTON.app." & $TinyClass & "ad12")
      WinSetState("Tiny.VN","",@SW_HIDE)
  ;~     msgbox(0,'',"WindowsForms10.BUTTON.app." & $TinyClass & "ad12")
      While 1
          Sleep(100)
          Local $sttStr = ControlGetText("Tiny.VN", "", "WindowsForms10.STATIC.app." & $TinyClass & "ad11")
          If StringInStr($sttStr, "Đang xác thực") Then
              ContinueLoop
          ElseIf StringInStr($sttStr, "Xác thực thất bại") Then
              MsgBox(16, "Lỗi", "Xác thực thất bại, vui lòng thử lại")
              _Exit()
          Else
              If ControlGetText("Tiny.VN", "", "WindowsForms10.BUTTON.app." & $TinyClass & "ad12") == "Disconect" Then
                  ExitLoop
              Else
                  MsgBox(16, "Lỗi", "Lỗi không xác định, vui lòng thử lại sau")
                  _Exit()
              EndIf
          EndIf
      WEnd
      _GUICtrlStatusBar_SetText($Stt, "Đang đợi game", 0)

      AdlibRegister("_UpdateTunnel", 1000)

  EndFunc   ;==>_Connect

  Func _GetPass()
      Local $url = "http://tiny.vn/freeacc.php"
      Local $source = BinaryToString(InetRead($url, 1), 4)
      $Pass = Number(_GetStr($source, "Password : ", "<"))
      _GUICtrlStatusBar_SetText($Stt, "P: " & $Pass, 1)
      Return $Pass
  EndFunc   ;==>_GetPass


  Func _GetStr($str, $start, $end)
      Local $a = StringInStr($str, $start)
      If $a = 0 Then Return 0
      Local $b = StringInStr($str, $end, 0, 1, $a)
      Local $c = StringLen($start)
      Local $get = StringMid($str, $a + $c, $b - $a - $c)
      Return $get
  EndFunc   ;==>_GetStr

  Func _Kill()
      If ProcessExists("Tiny.VN.exe") Then ProcessClose("Tiny.VN.exe")
      If ProcessExists("ss5capengine_tiny.exe") Then ProcessClose("ss5capengine_tiny.exe")
      If ProcessExists("networktunnelx64helper.exe") Then ProcessClose("networktunnelx64helper.exe")
  EndFunc   ;==>_Kill


   
   
 3. baolo073

  baolo073 oOo
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  28/11/16
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  4
  Nơi ở:
  HCM
  Cho mình hỏi ngu: cái này dùng làm gì vậy?
   
  kamsamita1 thích bài này.
 4. Hồ Khánh Vũ

  Hồ Khánh Vũ Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  24/1/16
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  19
  Giảm ping bác ạ :v
   
  kamsamita1 thích bài này.
 5. huuhuy

  huuhuy Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  12/12/18
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  sao mình không mở lên đc
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...