1. Tải bản cài đặt AutoIT mới nhất

  Chào Khách. Nếu bạn mới tham gia và chưa cài đặt AutoIT.
  Vui lòng vào topic trên để tải bản AutoIT mới nhất nhé
  Dismiss Notice
 2. Quy định và nội quy

  Chào Khách. Vui lòng đọc kỹ nội quy và quy định của diễn đàn
  Để tránh bị ban một cách đáng tiếc nhé!
  Dismiss Notice
 3. Hướng dẫn chèn mã AutoIT trong diễn đàn

  Chào Khách. Vui lòng xem qua bài viết này
  Để biết cách chèn mã AutoIT trong diễn đàn bạn nhé :)
  Dismiss Notice

Hỏi đáp [Solved] Thay đổi Brightness và Contrast của hình ảnh bằng GDI+

Thảo luận trong 'Thảo luận chung - Hỏi đáp' bắt đầu bởi Thiendy, 6/12/18.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. Thiendy

  Thiendy Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  22/11/18
  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  2
  em có file captcha.jpg lưu ở desktop, em muốn tăng brightness và contrast của ảnh lên, rồi save lại file.
  em thấy <GDIPlus.au3> có thể làm được, nhưng không hiểu hàm chạy như thế nào.
  mong mọi người hướng dẫn

  https://i.imgur.com/G1gmso1.jpg
  [​IMG]

  vd dưới là chụp hình màn hình và tăng brightness

  Mã (AutoIt):
  #include <GDIPlus.au3>
  #include <GUIConstantsEx.au3>
  #include <ScreenCapture.au3>
  #include <WinAPIHObj.au3>

  Example()

  Func Example()
      _GDIPlus_Startup() ;initialize GDI+
      Local Const $iWidth = 600, $iHeight = 600

      Local $hGUI = GUICreate("GDI+ Example (" & @ScriptName & ")", $iWidth, $iHeight) ;create a test GUI
      GUISetState(@SW_SHOW)

      Local $hGraphics = _GDIPlus_GraphicsCreateFromHWND($hGUI) ;create a graphics object from a window handle
      Local $hIA = _GDIPlus_ImageAttributesCreate() ;create an ImageAttribute object

      Local $tColorMatrix = _GDIPlus_ColorMatrixCreateTranslate(0.75, 0.75, 0.75) ;create the brightness color matrix (RGB)

      _GDIPlus_ImageAttributesSetColorMatrix($hIA, 0, True, $tColorMatrix) ;adjust the image brightness to be 75% brighter

      Local $hHBmp = _ScreenCapture_Capture("", 0, 0, $iWidth, $iHeight) ;create a GDI bitmap by capturing an area on desktop
      Local $hBitmap = _GDIPlus_BitmapCreateFromHBITMAP($hHBmp) ;convert GDI to GDI+ bitmap
      _WinAPI_DeleteObject($hHBmp) ;release GDI bitmap resource because not needed anymore

      _GDIPlus_GraphicsDrawImageRectRect($hGraphics, $hBitmap, 0, 0, $iWidth, $iHeight, 0, 0, $iWidth, $iHeight, $hIA) ;draw the bitmap while applying the color adjustment

      Do
      Until GUIGetMsg() = $GUI_EVENT_CLOSE

      ;cleanup GDI+ resources
      _GDIPlus_ImageAttributesDispose($hIA)
      _GDIPlus_GraphicsDispose($hGraphics)
      _GDIPlus_BitmapDispose($hBitmap)
      _GDIPlus_Shutdown()
      GUIDelete($hGUI)
  EndFunc   ;==>Example
   
   
 2. longtu

  longtu Thành viên
  • 18/23

  Tham gia ngày:
  9/8/17
  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  30
  ý của bạn là hỏi cách để tăng giảm độ sáng/tương phản cho ảnh captcha dựa trên cái code tăng độ sáng cho ảnh chụp màn hình bạn đưa hả ?
   
 3. Thiendy

  Thiendy Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  22/11/18
  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  2
  đúng rồi ạ
   
 4. Thiendy

  Thiendy Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  22/11/18
  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  2
  hoặc là có cách khác cũng được ạ
   
 5. yutijang

  yutijang Thành viên
  • 18/23

  Tham gia ngày:
  1/7/18
  Bài viết:
  88
  Đã được thích:
  48
  Sửa một chút vào script của bạn đưa:
  Mã (AutoIt):
  #include <GDIPlus.au3>
  #include <GUIConstantsEx.au3>
  #include <ScreenCapture.au3>
  #include <WinAPIHObj.au3>

  Example()

  Func Example()
      _GDIPlus_Startup() ;initialize GDI+
      Local Const $iWidth = 238, $iHeight = 52

      Local $hGUI = GUICreate("GDI+ Example (" & @ScriptName & ")", $iWidth, $iHeight) ;create a test GUI
      GUISetState(@SW_SHOW)

      Local $hGraphics = _GDIPlus_GraphicsCreateFromHWND($hGUI) ;create a graphics object from a window handle
      Local $hIA = _GDIPlus_ImageAttributesCreate() ;create an ImageAttribute object

      Local $tColorMatrix = _GDIPlus_ColorMatrixCreateTranslate(0.75, 0.75, 0.75) ;create the brightness color matrix (RGB)

      _GDIPlus_ImageAttributesSetColorMatrix($hIA, 0, True, $tColorMatrix) ;adjust the image brightness to be 75% brighter

      ;Local $hHBmp = _ScreenCapture_Capture("", 0, 0, $iWidth, $iHeight) ;create a GDI bitmap by capturing an area on desktop
      Local $hImage =_GDIPlus_ImageLoadFromFile("G1gmso1.jpg")
      Local $hHBmp = _GDIPlus_BitmapCreateHBITMAPFromBitmap($hImage)
      Local $hBitmap = _GDIPlus_BitmapCreateFromHBITMAP($hHBmp) ;convert GDI to GDI+ bitmap
      _WinAPI_DeleteObject($hHBmp) ;release GDI bitmap resource because not needed anymore

      _GDIPlus_GraphicsDrawImageRectRect($hGraphics, $hBitmap, 0, 0, $iWidth, $iHeight, 0, 0, $iWidth, $iHeight, $hIA) ;draw the bitmap while applying the color adjustment

      _GDIPlus_Save_to_Image(@ScriptDir & "\Gnew.jpg", $hGUI)

      Do
      Until GUIGetMsg() = $GUI_EVENT_CLOSE

      ;cleanup GDI+ resources
      _GDIPlus_ImageAttributesDispose($hIA)
      _GDIPlus_GraphicsDispose($hGraphics)
      _GDIPlus_BitmapDispose($hBitmap)
      _GDIPlus_Shutdown()
      GUIDelete($hGUI)
  EndFunc   ;==>Example


  ; #FUNCTION# =============================================================================
  ; Name.............:        _GDIPlus_Save_to_Image
  ; Description ...:      INTERNAL FUNCTION - save drawnelements in GUI to file
  ; Syntax...........:        _GDIPlus_Save_to_Image($file, $hWnd)
  ; Parameters ...:       $file - filename
  ;                               $hWnd - handle to GUI
  ; Author .........:         ptrex, ProgAndy, UEZ
  ; =========================================================================================
  Func _GDIPlus_Save_to_Image($file, $hWnd)
      Local $hDC, $memBmp, $memDC, $hImage, $w, $h, $size, $err, $sCLSID, $ext, $fExt
      If $file <> "" Or $hWnd <> "" Then
          $size = WinGetClientSize($hWnd)
          $w = $size[0]
          $h = $size[1]
          $hDC = _WinAPI_GetDC($hWnd)
          $memDC = _WinAPI_CreateCompatibleDC($hDC)
          $memBmp = _WinAPI_CreateCompatibleBitmap($hDC, $w, $h)
          _WinAPI_SelectObject ($memDC, $memBmp)
          _WinAPI_BitBlt($memDC, 0, 0, $w, $h, $hDC, 0, 0, 0x00CC0020) ;  0x00CC0020 = $SRCCOPY
          $hImage = _GDIPlus_BitmapCreateFromHBITMAP ($memBmp)
          $ext = "png,bmp,jpg,tif,gif"
          $fExt = StringRight($file, 3)
          If Not StringInStr($ext, $fExt)  Then
              $CLSID = "PNG"
              $file &= ".png"
          Else
              $CLSID = $fExt
          EndIf
          $sCLSID = _GDIPlus_EncodersGetCLSID ($CLSID)
          If Not _GDIPlus_ImageSaveToFileEx ($hImage, $file, $sCLSID) Then $err = 1
          _GDIPlus_ImageDispose ($hImage)
          _WinAPI_ReleaseDC($hWnd, $hDC)
          _WinAPI_DeleteDC($memDC)
          _WinAPI_DeleteObject ($memBmp)
          If $err Then Return SetError(2, 0, 0)
          Return SetError(0, 0, 0)
      Else
          Return SetError(1, 0, 0)
      EndIf
  EndFunc
  Mà hình như cái này không phải tăng giảm Brightness/Contrast,
  hãy sử dụng tool này, khá tuyệt
  https://www.autoitscript.com/forum/topic/172990-visual-image-effect-gui/
   
  Thiendy thích bài này.
 6. longtu

  longtu Thành viên
  • 18/23

  Tham gia ngày:
  9/8/17
  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  30
  yutijang and Thiendy like this.
 7. Thiendy

  Thiendy Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  22/11/18
  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  2
  thank you very much
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này

Đang tải...