1. Tải bản cài đặt AutoIT mới nhất

  Chào Khách. Nếu bạn mới tham gia và chưa cài đặt AutoIT.
  Vui lòng vào topic trên để tải bản AutoIT mới nhất nhé
  Dismiss Notice
 2. Quy định và nội quy

  Chào Khách. Vui lòng đọc kỹ nội quy và quy định của diễn đàn
  Để tránh bị ban một cách đáng tiếc nhé!
  Dismiss Notice
 3. Hướng dẫn chèn mã AutoIT trong diễn đàn

  Chào Khách. Vui lòng xem qua bài viết này
  Để biết cách chèn mã AutoIT trong diễn đàn bạn nhé :)
  Dismiss Notice

Source Phóng to phần giữa màn hình (Magnifier)

Thảo luận trong 'Chia sẻ mã nguồn' bắt đầu bởi King Harem, 19/5/18.

 1. King Harem

  King Harem Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  19/7/16
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  1
  Mã (AutoIt):

  #include <WindowsConstants.au3>
  #include <WinAPI.au3>
  #include <StaticConstants.au3>
  Local $run_=0
  Local $x_center = @DesktopWidth/2 , $y_center = @DesktopHeight/2
  HotKeySet('{F8}','_run')
         MagWindow()
     Func _run()
        $run_ = Not $run_
     EndFunc
  Func MagWindow()
      Global $iMagZoom = 4
      Global $iMagWidth = Ceiling(200 / $iMagZoom)
      Global $iMagHeight = Ceiling(200 / $iMagZoom)
      Global $hDCDesk = 0, $hDCZoom = 0, $hPen = 0
      Global $hUser32 = DllOpen("user32.dll")
      Global $hGDI32 = DllOpen("gdi32.dll")
      Global $mag_open = False
      Local  $mX = 0, $mY = 0
      Global $hZoom = GUICreate("MagPicker", $iMagWidth * $iMagZoom, $iMagHeight * $iMagZoom, 0, 0, $WS_POPUP + $WS_BORDER, $WS_EX_TOPMOST)
      Global $mag_label = GUICtrlCreateLabel("placehold", (($iMagHeight * $iMagZoom) / 2) + 2, ($iMagHeight * $iMagZoom) - 13, _
              (($iMagHeight * $iMagZoom) / 2) - 3, 12, $SS_RIGHT)
      Global $__hMouseProc = DllCallbackRegister("_MouseProc", "long", "int;wparam;lparam")
      Global $__hHook = _WinAPI_SetWindowsHookEx($WH_MOUSE_LL, DllCallbackGetPtr($__hMouseProc), _WinAPI_GetModuleHandle(0))
      $mag_open = True
      _Magnify()
      While $mag_open
           If $run_=1 Then
              GUISetState(@SW_SHOW, $hZoom)
          Else
              GUISetState(@SW_HIDE, $hZoom)
              EndIf
          WinSetOnTop('MagPicker', "", $WINDOWS_ONTOP)
          Sleep(50)
     WEnd
      GUIDelete($hZoom)
      ReleaseHooks()
  EndFunc
  Func _Magnify($_iX = -1, $_iY = -1, $reset = False)
      Local Static $fInit = True
      If $fInit Then
          $fInit = False
          $hDCDesk = (DllCall($hUser32, "int", "GetDC", "hwnd", 0))[0]
          $hDCZoom = (DllCall($hUser32, "int", "GetDC", "hwnd", $hZoom))[0]
          $hPen = (DllCall($hGDI32, "int", "CreatePen", "int", 0, "int", 3, "int", 0x008b9094))[0] ;
          DllCall($hGDI32, "int", "SelectObject", "int", $hDCZoom, "hwnd", $hPen)
          $_iX = MouseGetPos(0)
          $_iY = MouseGetPos(1)
      EndIf
      Local $iW = $iMagWidth * $iMagZoom, $iH = $iMagHeight * $iMagZoom
      If Not @error Then
          DllCall($hGDI32, "int", "StretchBlt", "int", $hDCZoom, "int", _
                  0, "int", 0, "int", $iW, "int", $iH, "int", $hDCDesk, "int", _
                  $_iX - $iMagWidth / 2, "int", $_iY - $iMagHeight / 2, "int", $iMagWidth, "int", $iMagHeight, _
                 "long", $SRCCOPY)
      EndIf
      If $reset Then
          $fInit = True
      EndIf
  EndFunc
  Func _MouseProc($_nCode, $_wParam, $_lParam)
      Local $tMSLLHOOKSTRUCT = DllStructCreate("struct; long X;long Y; endstruct; " & _
              "DWORD mouseData; DWORD flags; DWORD time; ULONG_PTR dwExtraInfo;endstruct", $_lParam)
      If $_nCode < 0 Then Return _WinAPI_CallNextHookEx($__hHook, $_nCode, $_wParam, $_lParam)
      Local $iX = $tMSLLHOOKSTRUCT.X, $iY = $tMSLLHOOKSTRUCT.Y
      Switch $_wParam
          Case $WM_MBUTTONDOWN
              CloseMag()
          Case $WM_MOUSEMOVE
              If Not $mag_open Then Return
              Local $iXz = ($iX + 24 + $iMagWidth * $iMagZoom > @DesktopWidth) ? $iX - (24 + $iMagWidth * $iMagZoom) : $iX + 24
              Local $iYz = ($iY + 24 + $iMagHeight * $iMagZoom > @DesktopHeight) ? $iY - (24 + $iMagHeight * $iMagZoom) : $iY + 24
              _Magnify($iX, $iY)
      EndSwitch
      Return _WinAPI_CallNextHookEx($__hHook, $_nCode, $_wParam, $_lParam)
  EndFunc
  Func ReleaseHooks()
      _Magnify(Default, Default, True)
      DllCall($hUser32, "int", "ReleaseDC", "int", $hDCZoom, "hwnd", $hPen)
      DllCall($hUser32, "int", "ReleaseDC", "int", $hDCDesk, "hwnd", 0)
      DllCall($hUser32, "int", "ReleaseDC", "int", $hDCZoom, "hwnd", 0)
      DllClose($hUser32)
      DllClose($hGDI32)
      _WinAPI_UnhookWindowsHookEx($__hHook)
      DllCallbackFree($__hMouseProc)
  EndFunc
  Func CloseMag()
      $mag_open = False
  EndFunc
   
  Em có tìm trên mạng được đoạn code của Joe trong autoitscript.com thấy hay hay.
   
  Nguyên Ary thích bài này.

Chia sẻ trang này

Đang tải...