1. Tải bản cài đặt AutoIT mới nhất

  Chào Khách. Nếu bạn mới tham gia và chưa cài đặt AutoIT.
  Vui lòng vào topic trên để tải bản AutoIT mới nhất nhé
  Dismiss Notice
 2. Quy định và nội quy

  Chào Khách. Vui lòng đọc kỹ nội quy và quy định của diễn đàn
  Để tránh bị ban một cách đáng tiếc nhé!
  Dismiss Notice
 3. Hướng dẫn chèn mã AutoIT trong diễn đàn

  Chào Khách. Vui lòng xem qua bài viết này
  Để biết cách chèn mã AutoIT trong diễn đàn bạn nhé :)
  Dismiss Notice

AutoHotKey Chia sẻ một số library, công cụ và code hữu ích

Thảo luận trong 'AutoHotkey' bắt đầu bởi Milli Master, 26/8/18.

 1. Milli Master

  Milli Master ??
  • 93/113

  Tham gia ngày:
  9/7/16
  Bài viết:
  106
  Đã được thích:
  1,321
  Nơi ở:
  Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
  Dưới đây là một số library, công cụ và code hữa ích mà mình sưu tập được và thường sử dụng. Bạn nào có cái nào hay hay thì cũng đăng ở dưới nha.

  Class/Function
  [Function] CBAutoComplete

  Chức năng: tự động điền vào combobox nội dung đã có.
  [​IMG]

  [Class] GuiControlTips
  Chức năng: tạo tool tip cho control.
  [​IMG]

  [Class] CtlColor
  Có chức năng thay đổi màu sắc cho các gui control.
  [​IMG]

  [Class] Class_ImageButton
  Có chức năng tạo button với đủ thể loại, kiểu dáng.
  [​IMG]
  Code: https://autohotkey.com/boards/viewtopic.php?f=6&t=1103

  Ví dụ:
  Mã (Autohotkey):

  ; GLOBAL SETTINGS ===============================================================================================================

  #NoEnv
  #SingleInstance Force
  SetBatchLines -1

  global version := 0.03

  global IBAnimation := True                                                     ; enable / disable (hover-fade) animation
  global IBNames     := ["Startpage", "Menu 1", "Menu 2", "Menu 3", "Menu 4"]
  global IBClrStyles := [ [0, 0x80FFFFFF, , 0xD3000000, 0, , 0x80FFFFFF, 1]      ; normal
                        , [0, 0x80E6E6E6, , 0xD3000000, 0, , 0x80E6E6E6, 1]      ; hover
                        , [0, 0x80CCCCCC, , 0xD3000000, 0, , 0x80CCCCCC, 1]      ; pressed
                        , [0, 0x80F3F3F3, , 0x000078D7, 0, , 0x80F3F3F3, 1] ]    ; disabled (defaulted)

  ; GUI ===========================================================================================================================

  Gui, Margin, 0, 0
  Gui, Color, FFFFFF
  Gui, Font, s12, Segoe UI

  Gui, Add, Button, xm ym  w150 h30 0x100 hWndhBTN01 gMN_SELECT vMN_TAB_1, % "  " IBNames[1]
  ImageButton.Create(hBTN01, IBClrStyles*)

  Gui, Add, Button, xm y+0 w150 h30 0x100 hWndhBTN02 gMN_SELECT vMN_TAB_2, % "  " IBNames[2]
  ImageButton.Create(hBTN02, IBClrStyles*)

  Gui, Add, Button, xm y+0 w150 h30 0x100 hWndhBTN03 gMN_SELECT vMN_TAB_3, % "  " IBNames[3]
  ImageButton.Create(hBTN03, IBClrStyles*)

  Gui, Add, Button, xm y+0 w150 h30 0x100 hWndhBTN04 gMN_SELECT vMN_TAB_4, % "  " IBNames[4]
  ImageButton.Create(hBTN04, IBClrStyles*)

  Gui, Add, Button, xm y+0 w150 h30 0x100 hWndhBTN05 gMN_SELECT vMN_TAB_5, % "  " IBNames[5]
  ImageButton.Create(hBTN05, IBClrStyles*)

  Gui, Add, Tab2, xm ym w0 h0 -Wrap Choose1 AltSubmit vMyMenuTab, % "1|2|3|4|5"

  Gui, Tab, 1
  Gui, Font, s14 c474747, Segoe UI
  Gui, Add, Text, xm+150 ym w250 h250, % "  " IBNames[1]

  Gui, Tab, 2
  Gui, Font, s14 c474747, Segoe UI
  Gui, Add, Text, xm+150 ym w250 30, % "  " IBNames[2]
  Gui, Add, Button, xm+150 y+5 w80 h30, % "Test"

  Gui, Tab, 3
  Gui, Font, s14 c474747, Segoe UI
  Gui, Add, Text, xm+150 ym w250 h250, % "  " IBNames[3]

  Gui, Tab, 4
  Gui, Font, s14 c474747, Segoe UI
  Gui, Add, Text, xm+150 ym w250 h250, % "  " IBNames[4]

  Gui, Tab, 5
  Gui, Font, s14 c474747, Segoe UI
  Gui, Add, Text, xm+150 ym w250 h250, % "  " IBNames[5]

  SystemParametersInfo(IBAnimation)
  Gui, Show, AutoSize, % "AHK-Concept: Win10 Settings"
  return

  ; SCRIPT ========================================================================================================================

  MN_SELECT:
     GuiControl, Choose, MyMenuTab, % k := SubStr(A_GuiControl, 8)

      loop % IBNames.MaxIndex() {
          if (k = A_Index)
              GuiControl, Disable, MN_TAB_%A_Index%
          else
              GuiControl, Enable, MN_TAB_%A_Index%
      }
  return

  ; FUNCTIONS =====================================================================================================================

  CtlColorBtns()                                    ; https://github.com/jNizM/AHK_Scripts/blob/master/src/gui/GUI_CtlColorBtns.ahk
  {
      static init := OnMessage(0x0135, "CtlColorBtns")
      return DllCall("gdi32\CreateSolidBrush", "uint", 0xFFFFFF, "uptr")
  }

  SystemParametersInfo(toggle := 0)                               ; https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms724947(v=vs.85).aspx
  {
      static SPI_SETCLIENTAREAANIMATION := 0x1043
      if !(DllCall("user32\SystemParametersInfo", "uint", SPI_SETCLIENTAREAANIMATION, "uint", 0, "int", toggle, "uint", 0))
          throw Exception("SystemParametersInfo failed: " A_LastError, -1)
      return true
  }

  ; INCLUDES ======================================================================================================================
  #Include Class_ImageButton.ahk                                  ; https://github.com/AHK-just-me/Class_ImageButton

  ; EXIT ==========================================================================================================================

  GuiClose:
  GuiEscape:
  ExitApp

  ; ===============================================================================================================================
     

  [Function] TaskBar_SetAttr
  Làm mờ, trong suốt và thay đổi màu sắc cho thanh taskbar
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Code: https://github.com/jNizM/AHK_TaskBar_SetAttr
  Ví dụ:
  Mã (AutoIt):

  #NoEnv
  #Persistent
  #SingleInstance Force
  SetBatchLines -1

  SetTimer, UPDATE_TASKBAR, 200
  return

  UPDATE_TASKBAR:
      TaskBar_SetAttr(3)
  return

  #Include TaskBar_SetAttr.ahk

  [Function] Gdip_ImageSearch

  Chức năng: Tìm kiếm hình ảnh trên cửa sổ bị che khuất.
  Code: https://github.com/MasterFocus/Auto...nctions/Gdip_ImageSearch/Gdip_ImageSearch.ahk

  Ví dụ:
  Mã (Autohotkey):

  #NoEnv
  SetBatchLines, -1
  Process, Priority,, High
  settitlematchmode 2

  OnExit, EXIT_LABEL

  If !pToken := Gdip_Startup()
  {
     MsgBox, 48, gdiplus error!, Gdiplus failed to start. Please ensure you have gdiplus on your system
     ExitApp
  }

  ; imagefile that you  want to find
  needle=%a_scriptdir%\needle.png  ;you need testimage needle.png

  ; title of window you want to search into
  WinTitle:="PSPad"  ;just example
  hwnd:=WinExist(WinTitle) ; get the handle to the window
  ; msgbox %hwnd%  ;for debugging to see if there is a handle
  return
  f4::
  bmpHaystack := Gdip_BitmapFromHWND(hwnd)  ;you need the handle of the window to search in
  ;Gdip_SaveBitmapToFile(bmpHaystack,"test.png") ; you can test to see what has been captured for debugging
  bmpNeedle := Gdip_CreateBitmapFromFile(needle)
  RET := Gdip_ImageSearch(bmpHaystack,bmpNeedle,LIST)
  Gdip_DisposeImage(bmpHaystack)
  Gdip_DisposeImage(bmpNeedle)
  Gdip_Shutdown(pToken)


  pos:=strsplit(list,",")
  xp:=pos.1+5 ,yp:=pos.2+5
  tooltip  % xp "   "  yp
  ControlClick, x%xp% y%yp% , ahk_id %hwnd%,,,, Pos
  return


  found:
  msgbox clicked on image
  return

  esc::
  EXIT_LABEL:
  Gdip_Shutdown(pToken)
  EXITAPP

  #Include Gdip_ImageSearch.ahk ;https://github.com/MasterFocus/AutoHotkey/blob/master/Functions/Gdip_ImageSearch/Gdip_ImageSearch.ahk
  #Include Gdip.ahk ;https://github.com/tariqporter/Gdip/blob/master/Gdip.ahk

   

  [Function] FindText
  Đây là một chức năng bá đạo cho mấy bạn auto game bằng cách tìm hình ảnh. Nó cũng giống như ImageSearch nhưng hay hơn, có thể tìm được hình cho dù nó bị đổi màu, v.v..
  [Function] CPULoad + [Function] XGraph
  Chức năng: đọc tỉ lệ phần trăm sử dụng của CPU và khi kết hợp với function XGraph sẽ như hình bên dưới.

  [​IMG]

  Thành viên đóng góp:
  [Function]
  WinHttpRequest
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mẫu thiết kế GUI

  [GUI] Microsoft Office 2016 Inspired GUI Interface

  [​IMG]
  [​IMG]

  Code:
  Mã (Autohotkey):

  ; Globals ======================================================================
  #SingleInstance, Force ; Allow only one running instance of the script
  #Persistent ; Keep the script permanently running until terminated
  #NoEnv ; Avoid checking empty variables for environment variables
  #Warn ; Enable warnings to assist with detecting common errors
  ;#NoTrayIcon ; Disable the tray icon of the script
  SendMode, Input ; Method for sending keystrokes and mouse clicks
  SetWorkingDir, %A_ScriptDir% ; Set the working directory of the script
  SetBatchLines, -1 ; Run the script at maximum speed
  SetWinDelay, -1 ; The delay to occur after modifying a window
  SetControlDelay, -1 ; The delay to occur after modifying a control

  Application := {} ; Create Application Object
  Application.Name := "New AutoHotkey Script"
  Application.Version := "0.1"

  Window := {} ; Create Window Object
  Window.Width := 600
  Window.Height := 400
  Window.Title := Application.Name
  ; ==============================================================================

  ; Script =======================================================================
  Menu, FileMenu, Add, File (Item 1), MenuHandler
  Menu, FileMenu, Add, File (Item 2), MenuHandler
  Menu, FileMenu, Add, File (Item 3), MenuHandler
  Menu, FileMenu, Add ; Separator
  Menu, FileMenu, Add, Exit, ExitSub
  Menu, EditMenu, Add, Edit (Item 1), MenuHandler
  Menu, EditMenu, Add, Edit (Item 2), MenuHandler
  Menu, EditMenu, Add, Edit (Item 3), MenuHandler
  Menu, ViewMenu, Add, View (Item 1), MenuHandler
  Menu, ViewMenu, Add, View (Item 2), MenuHandler
  Menu, ViewMenu, Add, View (Item 3), MenuHandler
  Menu, ToolsMenu, Add, Tools (Item 1), MenuHandler
  Menu, ToolsMenu, Add, Tools (Item 2), MenuHandler
  Menu, ToolsMenu, Add, Tools (Item 3), MenuHandler
  Menu, HelpMenu, Add, Help (Item 1), MenuHandler
  Menu, HelpMenu, Add, Help (Item 2), MenuHandler
  Menu, HelpMenu, Add, Help (Item 3), MenuHandler

  Gui, +LastFound -Resize -Caption -Border +HWNDhGui1
  Gui, Color, FFFFFF
  Gui, Margin, 10, 10

  ; Window Border
  Gui, Add, Text, % " x" 0 " y" 0 " w" 1 " h" Window.Height " +0x4E +HWNDhBorderLeft"
  Gui, Add, Text, % " x" Window.Width-1 " y" 0 " w" 1 " h" Window.Height " +0x4E +HWNDhBorderRight"
  Gui, Add, Text, % "x" 1 " y" Window.Height-1 " w" Window.Width-2 " h" 1 " +0x4E +HWNDhBorderBottom"
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hBorderLeft, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB("0072C6", 1, 1))
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hBorderRight, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB("0072C6", 1, 1))
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hBorderBottom, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB("0072C6", 1, 1))

  ; Window Header
  Gui, Add, Text, % "x" 1 " y" 0 " w" Window.Width-2 " h" 67 " +0x4E +HWNDhTitleHeader"
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hTitleHeader, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB("0173C7", 1, 1))

  ; Window Title
  Gui, Font, s9 cFFFFFF, Segoe UI ; Set font options
  Gui, Add, Text, % " x" 140 " y" 12 " w" Window.Width-280 " +BackgroundTrans +0x101 +HWNDhTitle", % Window.Title
  Gui, Font ; Reset font options

  ; Window StatusBar
  Gui, Add, Picture, % " x" 1 " y" Window.Height-23 " w" Window.Width-2 " h" 22 " +0x4E +HWNDhStatusBar"
  StatusBar := "#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@"
  StringReplace, StatusBar, StatusBar, #, BFBFBF|, All
  StringReplace, StatusBar, StatusBar, @, F1F1F1|, All
  StringTrimRight, StatusBar, StatusBar, 1
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hStatusBar, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB(StatusBar, 1, 22))
  Gui, Font, s8 c515050, Segoe UI ; Set font options
  Gui, Add, Text, % " x" 8 " y" Window.Height-19 " w" Window.Width-16 " +HWNDhStatusBarText +BackgroundTrans", % "Sample Text"
  Gui, Font ; Reset font options

  ; Window Minimize Button
  Gui, Add, Picture, % " x" Window.Width-139 " y" 1 " w" 46 " h" 31 " +0x4E +HWNDhButtonMinimizeN Hidden0"
  Gui, Add, Picture, % " x" Window.Width-139 " y" 1 " w" 46 " h" 31 " +0x4E +HWNDhButtonMinimizeH Hidden1"
  Gui, Add, Picture, % " x" Window.Width-139 " y" 1 " w" 46 " h" 31 " +0x4E +HWNDhButtonMinimizeP Hidden1"

  ButtonMinimize := "####################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################@@@@@@@@@@####################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################"

  StringReplace, ButtonMinimizeN, ButtonMinimize, #, 0173C7|, All
  StringReplace, ButtonMinimizeN, ButtonMinimizeN, @, FFFFFF|, All
  StringTrimRight, ButtonMinimizeN, ButtonMinimizeN, 1

  StringReplace, ButtonMinimizeH, ButtonMinimize, #, 2A8AD4|, All
  StringReplace, ButtonMinimizeH, ButtonMinimizeH, @, FFFFFF|, All
  StringTrimRight, ButtonMinimizeH, ButtonMinimizeH, 1

  StringReplace, ButtonMinimizeP, ButtonMinimize, #, 015C9F|, All
  StringReplace, ButtonMinimizeP, ButtonMinimizeP, @, FFFFFF|, All
  StringTrimRight, ButtonMinimizeP, ButtonMinimizeP, 1

  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonMinimizeN, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB(ButtonMinimizeN, 46, 31))
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonMinimizeH, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB(ButtonMinimizeH, 46, 31))
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonMinimizeP, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB(ButtonMinimizeP, 46, 31))

  ; Window Maximize Button
  Gui, Add, Picture, % " x" Window.Width-93 " y" 1 " w" 46 " h" 31 " +0x4E +HWNDhButtonMaximizeN Hidden0"
  Gui, Add, Picture, % " x" Window.Width-93 " y" 1 " w" 46 " h" 31 " +0x4E +HWNDhButtonMaximizeH Hidden1"
  Gui, Add, Picture, % " x" Window.Width-93 " y" 1 " w" 46 " h" 31 " +0x4E +HWNDhButtonMaximizeP Hidden1"

  ButtonMaximize := "##############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################@@@@@@@@@@####################################@########@####################################@########@####################################@########@####################################@########@####################################@########@####################################@########@####################################@########@####################################@########@####################################@@@@@@@@@@############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################"

  StringReplace, ButtonMaximizeN, ButtonMaximize, #, 0173C7|, All
  StringReplace, ButtonMaximizeN, ButtonMaximizeN, @, FFFFFF|, All
  StringTrimRight, ButtonMaximizeN, ButtonMaximizeN, 1

  StringReplace, ButtonMaximizeH, ButtonMaximize, #, 2A8AD4|, All
  StringReplace, ButtonMaximizeH, ButtonMaximizeH, @, FFFFFF|, All
  StringTrimRight, ButtonMaximizeH, ButtonMaximizeH, 1

  StringReplace, ButtonMaximizeP, ButtonMaximize, #, 015C9F|, All
  StringReplace, ButtonMaximizeP, ButtonMaximizeP, @, FFFFFF|, All
  StringTrimRight, ButtonMaximizeP, ButtonMaximizeP, 1

  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonMaximizeN, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB(ButtonMaximizeN, 46, 31))
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonMaximizeH, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB(ButtonMaximizeH, 46, 31))
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonMaximizeP, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB(ButtonMaximizeP, 46, 31))

  ; Window Restore Button
  Gui, Add, Picture, % " x" Window.Width-93 " y" 1 " w" 46 " h" 31 " +0x4E +HWNDhButtonRestoreN Hidden1"
  Gui, Add, Picture, % " x" Window.Width-93 " y" 1 " w" 46 " h" 31 " +0x4E +HWNDhButtonRestoreH Hidden1"
  Gui, Add, Picture, % " x" Window.Width-93 " y" 1 " w" 46 " h" 31 " +0x4E +HWNDhButtonRestoreP Hidden1"

  ButtonRestore := "################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################@@@@@@@@######################################@######@####################################@@@@@@@@#@####################################@######@#@####################################@######@#@####################################@######@#@####################################@######@#@####################################@######@@@####################################@######@######################################@@@@@@@@##############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################"

  StringReplace, ButtonRestoreN, ButtonRestore, #, 0173C7|, All
  StringReplace, ButtonRestoreN, ButtonRestoreN, @, FFFFFF|, All
  StringTrimRight, ButtonRestoreN, ButtonRestoreN, 1

  StringReplace, ButtonRestoreH, ButtonRestore, #, 2A8AD4|, All
  StringReplace, ButtonRestoreH, ButtonRestoreH, @, FFFFFF|, All
  StringTrimRight, ButtonRestoreH, ButtonRestoreH, 1

  StringReplace, ButtonRestoreP, ButtonRestore, #, 015C9F|, All
  StringReplace, ButtonRestoreP, ButtonRestoreP, @, FFFFFF|, All
  StringTrimRight, ButtonRestoreP, ButtonRestoreP, 1

  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonRestoreN, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB(ButtonRestoreN, 46, 31))
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonRestoreH, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB(ButtonRestoreH, 46, 31))
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonRestoreP, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB(ButtonRestoreP, 46, 31))

  ; Window Close Button
  Gui, Add, Picture, % " x" Window.Width-47 " y" 1 " w" 46 " h" 31 " +0x4E +HWNDhButtonCloseN Hidden0"
  Gui, Add, Picture, % " x" Window.Width-47 " y" 1 " w" 46 " h" 31 " +0x4E +HWNDhButtonCloseH Hidden1"
  Gui, Add, Picture, % " x" Window.Width-47 " y" 1 " w" 46 " h" 31 " +0x4E +HWNDhButtonCloseP Hidden1"

  ButtonClose := "##############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################-$######$-####################################$-$####$-$#####################################$-$##$-$#######################################$-$$-$#########################################$--$##########################################$--$#########################################$-$$-$#######################################$-$##$-$#####################################$-$####$-$####################################-$######$-############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################"

  StringReplace, ButtonCloseN, ButtonClose, #, 0173C7|, All
  StringReplace, ButtonCloseN, ButtonCloseN, $, 4096D5|, All
  StringReplace, ButtonCloseN, ButtonCloseN, -, FFFFFF|, All
  StringTrimRight, ButtonCloseN, ButtonCloseN, 1

  StringReplace, ButtonCloseH, ButtonClose, #, E81123|, All
  StringReplace, ButtonCloseH, ButtonCloseH, $, EE4C59|, All
  StringReplace, ButtonCloseH, ButtonCloseH, -, FFFFFF|, All
  StringTrimRight, ButtonCloseH, ButtonCloseH, 1

  StringReplace, ButtonCloseP, ButtonClose, #, F1707A|, All
  StringReplace, ButtonCloseP, ButtonCloseP, $, F4939B|, All
  StringReplace, ButtonCloseP, ButtonCloseP, -, FFFFFF|, All
  StringTrimRight, ButtonCloseP, ButtonCloseP, 1

  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonCloseN, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB(ButtonCloseN, 46, 31))
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonCloseH, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB(ButtonCloseH, 46, 31))
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonCloseP, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB(ButtonCloseP, 46, 31))

  ; Window Menu Button
  Gui, Font, s9 cFFFFFF, Segoe UI ; Set font options
  Gui, Add, Picture, % " x" 2 " y" 36 " w" 60 " h" 24 " +0x4E +HWNDhButtonMenuFileN Hidden0"
  Gui, Add, Picture, % " xp" 0 " yp" 0 " wp" 0 " hp" 0 " +0x4E +HWNDhButtonMenuFileH Hidden1"
  Gui, Add, Text, % " xp" 0 " yp" 0 " wp" 0 " hp" 0 " +HWNDhButtonMenuFileText +BackgroundTrans +0x201", % "File"
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonMenuFileN, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB("0173C7", 1, 1))
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonMenuFileH, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB("2A8AD4", 1, 1))

  Gui, Add, Picture, % " x+" 2 " yp" 0 " w" 60 " h" 24 " +0x4E +HWNDhButtonMenuEditN Hidden0"
  Gui, Add, Picture, % " xp" 0 " yp" 0 " wp" 0 " hp" 0 " +0x4E +HWNDhButtonMenuEditH Hidden1"
  Gui, Add, Text, % " xp" 0 " yp" 0 " wp" 0 " hp" 0 " +HWNDhButtonMenuEditText +BackgroundTrans +0x201", % "Edit"
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonMenuEditN, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB("0173C7", 1, 1))
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonMenuEditH, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB("2A8AD4", 1, 1))

  Gui, Add, Picture, % " x+" 2 " yp" 0 " w" 60 " h" 24 " +0x4E +HWNDhButtonMenuViewN Hidden0"
  Gui, Add, Picture, % " xp" 0 " yp" 0 " wp" 0 " hp" 0 " +0x4E +HWNDhButtonMenuViewH Hidden1"
  Gui, Add, Text, % " xp" 0 " yp" 0 " wp" 0 " hp" 0 " +HWNDhButtonMenuViewText +BackgroundTrans +0x201", % "View"
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonMenuViewN, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB("0173C7", 1, 1))
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonMenuViewH, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB("2A8AD4", 1, 1))

  Gui, Add, Picture, % " x+" 2 " yp" 0 " w" 60 " h" 24 " +0x4E +HWNDhButtonMenuToolsN Hidden0"
  Gui, Add, Picture, % " xp" 0 " yp" 0 " wp" 0 " hp" 0 " +0x4E +HWNDhButtonMenuToolsH Hidden1"
  Gui, Add, Text, % " xp" 0 " yp" 0 " wp" 0 " hp" 0 " +HWNDhButtonMenuToolsText +BackgroundTrans +0x201", % "Tools"
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonMenuToolsN, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB("0173C7", 1, 1))
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonMenuToolsH, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB("2A8AD4", 1, 1))

  Gui, Add, Picture, % " x+" 2 " yp" 0 " w" 60 " h" 24 " +0x4E +HWNDhButtonMenuHelpN Hidden0"
  Gui, Add, Picture, % " xp" 0 " yp" 0 " wp" 0 " hp" 0 " +0x4E +HWNDhButtonMenuHelpH Hidden1"
  Gui, Add, Text, % " xp" 0 " yp" 0 " wp" 0 " hp" 0 " +HWNDhButtonMenuHelpText +BackgroundTrans +0x201", % "Help"
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonMenuHelpN, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB("0173C7", 1, 1))
  DllCall("SendMessage", "Ptr", hButtonMenuHelpH, "UInt", 0x172, "Ptr", 0, "Ptr", CreateDIB("2A8AD4", 1, 1))
  Gui, Font ; Reset font options

  Gui, Show, % " w" Window.Width " h" Window.Height, % Window.Title

  OnMessage(0x200, "WM_MOUSEMOVE")
  OnMessage(0x201, "WM_LBUTTONDOWN")
  OnMessage(0x202, "WM_LBUTTONUP")
  OnMessage(0x2A3, "WM_MOUSELEAVE")

  VarSetCapacity(TME, 16, 0), NumPut(16, TME, 0), NumPut(2, TME, 4), NumPut(hGui1, TME, 8)
  return ; End automatic execution
  ; ==============================================================================

  ; Labels =======================================================================
  GuiSize:
      If (ErrorLevel = 1) {
          return ; The window has been minimized.  No action needed.
      }

      GuiControl, MoveDraw, % hTitleHeader, % " w" A_GuiWidth-2
      GuiControl, MoveDraw, % hBorderLeft, % " h" A_GuiHeight
      GuiControl, MoveDraw, % hBorderRight, % " x"  A_GuiWidth-1 " h" A_GuiHeight
      GuiControl, MoveDraw, % hBorderBottom, % " y" A_GuiHeight-1 " w" A_GuiWidth-2
      GuiControl, MoveDraw, % hTitle, % " w" A_GuiWidth-280
      GuiControl, MoveDraw, % hStatusBar, % " w" A_GuiWidth-2 " y" A_GuiHeight-23
      GuiControl, MoveDraw, % hStatusBarText, % " w" A_GuiWidth-16 " y" A_GuiHeight-19
      GuiControl, MoveDraw, % hButtonMinimizeN, % " x" A_GuiWidth-139
      GuiControl, MoveDraw, % hButtonMinimizeH, % " x" A_GuiWidth-139
      GuiControl, MoveDraw, % hButtonMinimizeP, % " x" A_GuiWidth-139
      GuiControl, MoveDraw, % hButtonMaximizeN, % " x" A_GuiWidth-93
      GuiControl, MoveDraw, % hButtonMaximizeH, % " x" A_GuiWidth-93
      GuiControl, MoveDraw, % hButtonMaximizeP, % " x" A_GuiWidth-93
      GuiControl, MoveDraw, % hButtonRestoreN, % " x" A_GuiWidth-93
      GuiControl, MoveDraw, % hButtonRestoreH, % " x" A_GuiWidth-93
      GuiControl, MoveDraw, % hButtonRestoreP, % " x" A_GuiWidth-93
      GuiControl, MoveDraw, % hButtonCloseN, % " x" A_GuiWidth-47
      GuiControl, MoveDraw, % hButtonCloseH, % " x" A_GuiWidth-47
      GuiControl, MoveDraw, % hButtonCloseP, % " x" A_GuiWidth-47
  return

  MenuHandler:
     MsgBox,, MenuHandler, % "Menu Item: " A_ThisMenuItem "`nMenu: " A_ThisMenu
  return

  GuiEscape:
  GuiClose:
  ExitSub:
     ExitApp ; Terminate the script unconditionally
  return
  ; ==============================================================================

  ; Functions ====================================================================
  WM_MOUSEMOVE(wParam, lParam, Msg, Hwnd) {
      Global

      DllCall("TrackMouseEvent", "UInt", &TME)

      MouseGetPos,,,, MouseCtrl, 2

      GuiControl, % (MouseCtrl = hButtonMinimizeN || MouseCtrl = hButtonMinimizeH) ? "Show" : "Hide", % hButtonMinimizeH
      GuiControl, % (MouseCtrl = hButtonMaximizeN || MouseCtrl = hButtonMaximizeH) ? "Show" : "Hide", % hButtonMaximizeH
      GuiControl, % (MouseCtrl = hButtonRestoreN || MouseCtrl = hButtonRestoreH) ? "Show" : "Hide", % hButtonRestoreH
      GuiControl, % (MouseCtrl = hButtonCloseN || MouseCtrl = hButtonCloseH) ? "Show" : "Hide", % hButtonCloseH

      GuiControl, % (MouseCtrl = hButtonMenuFileText) ? "Show" : "Hide", % hButtonMenuFileH
      GuiControl, % (MouseCtrl = hButtonMenuEditText) ? "Show" : "Hide", % hButtonMenuEditH
      GuiControl, % (MouseCtrl = hButtonMenuViewText) ? "Show" : "Hide", % hButtonMenuViewH
      GuiControl, % (MouseCtrl = hButtonMenuToolsText) ? "Show" : "Hide", % hButtonMenuToolsH
      GuiControl, % (MouseCtrl = hButtonMenuHelpText) ? "Show" : "Hide", % hButtonMenuHelpH
  }

  WM_LBUTTONDOWN(wParam, lParam, Msg, Hwnd) {
      Global

      If (MouseCtrl = hTitleHeader || MouseCtrl = hTitle) {
          PostMessage, 0xA1, 2
      }

      GuiControl, % (MouseCtrl = hButtonMinimizeH) ? "Show" : "Hide", % hButtonMinimizeP
      GuiControl, % (MouseCtrl = hButtonMaximizeH) ? "Show" : "Hide", % hButtonMaximizeP
      GuiControl, % (MouseCtrl = hButtonRestoreH) ? "Show" : "Hide", % hButtonRestoreP
      GuiControl, % (MouseCtrl = hButtonCloseH) ? "Show" : "Hide", % hButtonCloseP
  }

  WM_LBUTTONUP(wParam, lParam, Msg, Hwnd) {
      Global

      If (MouseCtrl = hButtonMinimizeP) {
          WinMinimize
      } Else If (MouseCtrl = hButtonMaximizeP || MouseCtrl = hButtonRestoreP) {
          WinGet, MinMaxStatus, MinMax

          If (MinMaxStatus = 1) {
              WinRestore
              GuiControl, Hide, % hButtonRestoreN
          } Else {
              WinMaximize
              GuiControl, Show, % hButtonRestoreN
          }
      } Else If (MouseCtrl = hButtonCloseP) {
          ExitApp
      } Else If (MouseCtrl = hButtonMenuFileText) {
          ControlGetPos, ctlX, ctlY, ctlW, ctlH, , ahk_id %hButtonMenuFileText%
          Menu, FileMenu, Show, %ctlX%, % ctlY + ctlH
      } Else If (MouseCtrl = hButtonMenuEditText) {
          ControlGetPos, ctlX, ctlY, ctlW, ctlH, , ahk_id %hButtonMenuEditText%
          Menu, EditMenu, Show, %ctlX%, % ctlY + ctlH
      } Else If (MouseCtrl = hButtonMenuViewText) {
          ControlGetPos, ctlX, ctlY, ctlW, ctlH, , ahk_id %hButtonMenuViewText%
          Menu, ViewMenu, Show, %ctlX%, % ctlY + ctlH
      } Else If (MouseCtrl = hButtonMenuToolsText) {
          ControlGetPos, ctlX, ctlY, ctlW, ctlH, , ahk_id %hButtonMenuToolsText%
          Menu, ToolsMenu, Show, %ctlX%, % ctlY + ctlH
      } Else If (MouseCtrl = hButtonMenuHelpText) {
          ControlGetPos, ctlX, ctlY, ctlW, ctlH, , ahk_id %hButtonMenuHelpText%
          Menu, HelpMenu, Show, %ctlX%, % ctlY + ctlH
      }

      GuiControl, Hide, % hButtonMinimizeP
      GuiControl, Hide, % hButtonMaximizeP
      GuiControl, Hide, % hButtonRestoreP
      GuiControl, Hide, % hButtonCloseP
      GuiControl, Hide, % hButtonMenuFileH
      GuiControl, Hide, % hButtonMenuEditH
      GuiControl, Hide, % hButtonMenuViewH
      GuiControl, Hide, % hButtonMenuToolsH
      GuiControl, Hide, % hButtonMenuHelpH
  }

  WM_MOUSELEAVE(wParam, lParam, Msg, Hwnd) {
      Global

      GuiControl, Hide, % hButtonMinimizeH
      GuiControl, Hide, % hButtonMaximizeH
      GuiControl, Hide, % hButtonRestoreH
      GuiControl, Hide, % hButtonCloseH
      GuiControl, Hide, % hButtonMinimizeP
      GuiControl, Hide, % hButtonMaximizeP
      GuiControl, Hide, % hButtonRestoreP
      GuiControl, Hide, % hButtonCloseP
      GuiControl, Hide, % hButtonMenuFileH
      GuiControl, Hide, % hButtonMenuEditH
      GuiControl, Hide, % hButtonMenuViewH
      GuiControl, Hide, % hButtonMenuToolsH
      GuiControl, Hide, % hButtonMenuHelpH
  }

  CreateDIB(Input, W, H, ResizeW := 0, ResizeH := 0, Gradient := 1 ) {
      WB := Ceil((W * 3) / 2) * 2, VarSetCapacity(BMBITS, (WB * H) + 1, 0), P := &BMBITS

      Loop, Parse, Input, |
      {
          P := Numput("0x" . A_LoopField, P + 0, 0, "UInt") - (W & 1 && Mod(A_Index * 3, W * 3) = 0 ? 0 : 1)
      }

      hBM := DllCall("CreateBitmap", "Int", W, "Int", H, "UInt", 1, "UInt", 24, "Ptr", 0, "Ptr")
      hBM := DllCall("CopyImage", "Ptr", hBM, "UInt", 0, "Int", 0, "Int", 0, "UInt", 0x2008, "Ptr")
      DllCall("SetBitmapBits", "Ptr", hBM, "UInt", WB * H, "Ptr", &BMBITS)

      If (Gradient != 1) {
          hBM := DllCall("CopyImage", "Ptr", hBM, "UInt", 0, "Int", 0, "Int", 0, "UInt", 0x0008, "Ptr")
      }

      return DllCall("CopyImage", "Ptr", hBM, "Int", 0, "Int", ResizeW, "Int", ResizeH, "Int", 0x200C, "UPtr")
  }
  ; ==============================================================================
   

  [GUI] AutoHotkey Ribbon

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  Bạn chạy script bằng 32-bit nhá
  Code: https://autohotkey.com/boards/download/file.php?id=1206

  [GUI] Menu Interface

  [​IMG]

  [​IMG]

  Code:
  Mã (Autohotkey):

  ; Globals ======================================================================
  #SingleInstance, Force ; Replace with new instance if script is running
  #Persistent ; Keep script permanently running until terminated
  #NoEnv ; Prevent identifying empty variables as potential environment variables
  #Warn ; Enable warnings to assist with detecting errors
  ;#NoTrayIcon ; Disable the tray icon of the script
  SendMode, Input ; Method for sending keystrokes and mouse clicks
  SetWorkingDir, %A_ScriptDir% ; The current working directory of the script

  Application := {Name: "Menu Interface", Version: "0.1"}
  Window := {Width: 600, Height: 400, Title: Application.Name}
  Navigation := {Label: ["General", "Advanced", "Language", "Theme", "---", "Help", "About"]}
  ; ==============================================================================

  ; Auto-Execute =================================================================
  Menu, Tray, Icon, Shell32.dll, 174
  Menu, Tray, Tip, % Application.Name
  Menu, Tray, NoStandard
  Menu, Tray, Add, Exit, ExitSub

  Gui, +LastFound -Resize +HwndhGui1
  Gui, Color, FFFFFF

  Gui, Add, Tab2, % " x" 0 " y" 0 " w" 0 " h" 0 " -Wrap +Theme vTabControl", % ""

  Gui, Tab ; Exclude future controls from any tab control

  Gui, Add, Picture, % "x" -999999 " y" -999999 " w" 4 " h" 32 " vpMenuHover +0x4E +HWNDhMenuHover",
  Gui, Add, Picture, % "x" 0 " y" 18 " w" 4 " h" 32 " vpMenuSelect +0x4E +HWNDhMenuSelect",

  Gui, Font, s9 c808080, Segoe UI ; Set Font Options
  Loop, % Navigation.Label.Length() {
      GuiControl,, TabControl, % Navigation.Label[A_Index] "|"
      If (Navigation.Label[A_Index] = "---") {
          Continue
      }
      Gui, Add, Text, % "x" 18 " y" (32*A_Index)-14 " h" 32 " +0x200 gMenuClick vMenuItem" . A_Index, % Navigation.Label[A_Index]
  }
  Gui, Font ; Reset font options

  Gui, Font, s11 c000000, Segoe UI ; Set Font Options
  Gui, Add, Text, % "x" 192 " y" 18 " w" (Window.Width-192)-14 " h" 32 " +0x200 vPageTitle", % ""
  Gui, Font ; Reset font options

  Gui, Add, Picture, % "x" 192 " y" 50 " w" (Window.Width-192)-14 " h" 1 " +0x4E +HWNDhDividerLine",

  Gui, Add, Button, % "x" (Window.Width-170)-10 " y" (Window.Height-24)-10 " w" 80 " h" 24 " vButtonOK", % "OK"
  Gui, Add, Button, % "x" (Window.Width-80)-10 " y" (Window.Height-24)-10 " w" 80 " h" 24 " vButtonCancel", % "Cancel"

  Gui, Tab, 1 ; Future controls are owned by the specified tab
  Gui, Add, Checkbox, % "x" 192 " y" 66 " w" (Window.Width-192)-14, % "Checkbox Example"

  Gui, Tab, 2 ; Future controls are owned by the specified tab
  Gui, Add, ListView, % "x" 192 " y" 66 " w" (Window.Width-192)-14, % "Col1|Col2"
  LV_Add("", "ListView", "Example")
  LV_ModifyCol()

  Gui, Tab, 3 ; Future controls are owned by the specified tab
  Gui, Add, MonthCal, % "x" 192 " y" 66

  Gui, Tab, 4 ; Future controls are owned by the specified tab
  Gui, Add, DateTime, % "x" 192 " y" 66, LongDate

  Gui, Tab, 5 ; Future controls are owned by the specified tab
  ; Skipped

  Gui, Tab, 6 ; Future controls are owned by the specified tab
  Gui, Add, GroupBox, % "x" 192 " y" 66 " w" (Window.Width-192)-14, % "GroupBox"

  Gui, Tab, 7 ; Future controls are owned by the specified tab
  Gui, Add, DateTime, % "x" 192 " y" 66, LongDate

  Gui, Show, % " w" Window.Width " h" Window.Height, % Window.Title

  GoSub, OnLoad
  return ; End automatic execution
  ; ==============================================================================

  ; Labels =======================================================================
  OnLoad:
     SetPixelColor("CCEEFF", hMenuHover)
      SetPixelColor("3399FF", hMenuSelect)
      SetPixelColor("D8D8D8", hDividerLine)
      SelectMenu("MenuItem1")
      OnMessage(0x200, "WM_MOUSEMOVE")
  return

  MenuClick:
     SelectMenu(A_GuiControl)
  return

  GuiEscape:
  GuiClose:
  ButtonOK:
  ButtonCancel:
  ExitSub:
     ExitApp ; Terminate the script unconditionally
  return
  ; ==============================================================================

  ; Functions ====================================================================
  SelectMenu(Control) {
      Global

      CurrentMenu := Control

      Loop, % Navigation.Label.Length() {
          SetControlColor("808080", Navigation.Label[A_Index])
      }

      SetControlColor("000000", Control)
      GuiControl, Move, pMenuSelect, % "x" 0 " y" (32*SubStr(Control, 9, 2))-14 " w" 4 " h" 32
      GuiControl, Choose, TabControl, % SubStr(Control, 9, 2)
      GuiControl,, PageTitle, % Navigation.Label[SubStr(Control, 9, 2)]
  }

  WM_MOUSEMOVE(wParam, lParam, Msg, Hwnd) {
      Global

      If (InStr(A_GuiControl, "MenuItem") = true && A_GuiControl != CurrentMenu) {
          GuiControl, Move, pMenuHover, % "x" 0 " y" (32*SubStr(A_GuiControl, 9, 2))-14 " w" 4 " h" 32
      } Else If (InStr(A_GuiControl, "MenuItem") = false || A_GuiControl = CurrentMenu) {
          GuiControl, Move, pMenuHover, % "x" -999999 " y" -999999 " w" 4 " h" 32
      }
  }

  SetControlColor(Color, Control) {
      Global

      GuiControl, % "+c" Color, % Control

      ; Required due to redrawing issue with Tab2 control
      GuiControlGet, ControlText,, % Control
      GuiControlGet, ControlHandle, Hwnd, % Control
      DllCall("SetWindowText", "Ptr", ControlHandle, "Str", ControlText)
  }

  SetPixelColor(Color, Handle) {
      VarSetCapacity(BMBITS, 4, 0), Numput("0x" . Color, &BMBITS, 0, "UInt")
      hBM := DllCall("Gdi32.dll\CreateBitmap", Int, 1, Int, 1, UInt, 1, UInt, 24, Ptr, 0)
      hBM := DllCall("User32.dll\CopyImage", Ptr, hBM, UInt, 0, Int, 0, Int, 0, UInt, 0x2008)
      DllCall("Gdi32.dll\SetBitmapBits", Ptr, hBM, UInt, 3, Ptr, &BMBITS)
      return DllCall("User32.dll\SendMessage", Ptr, Handle, UInt, 0x172, Ptr, 0, Ptr, hBM)
  }
  ; ==============================================================================
   

  [GUI Skin] USkin

  [​IMG]

  Xem chi tiết tại đây: https://autohotkey.com/boards/viewtopic.php?f=6&t=5841
   
  Chỉnh sửa cuối: 1/5/19
 2. DuyMinh

  DuyMinh Thành viên năng động
  • 28/34

  Tham gia ngày:
  14/3/17
  Bài viết:
  174
  Đã được thích:
  91
  [WINHTTPREQUEST]
  Code: https://pastebin.com/vTJJ5R3P
  Cách sử dụng:
  WinHttpRequest( URL, ByRef In_POST__Out_Data="", ByRef In_Out_HEADERS="", Options="" )
  URL: Ai cũng biết là cái gì rồi...
  In_POST__Out_Data: nói đơn giản thì nạp vào 1 biến chứa data2send, sau khi request biến đó sẽ chứa source trả về. Nếu data rỗng thì method là GET => đương nhiên là thế rồi.
  In_Out_HEADERS: tương tự, nhưng là với header
  Options: có trong phần đầu code, timeout, method, save binary, no redirect bla bla bla...
   
  ahk idol and Huân Hoàng like this.
 3. Only AHK

  Only AHK Team AutoHotkey
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  13/6/18
  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  15
  Wow, mấy cái gui đẹp quá bác ơi <3<3
   
 4. Thanh Hưng bmT

  Thanh Hưng bmT Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  20/4/19
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  bá đạo
   
 5. Nguyễn Tiến Vũ

  Nguyễn Tiến Vũ Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  18/3/20
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  1
  hay quá bạn ơi!!!!
   
 6. CaubeToMo

  CaubeToMo Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  25/4/20
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Bác cho em hỏi có library nào cho phép search text bên trong ảnh thay vì màn hình k ạ!
   
 7. ledachai

  ledachai Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  17/5/20
  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  10
  - Cái FindText
  Mình copy code và dán vào New Autohotkey Script chạy thì nó báo lỗi này
  Mã (Text):
  Error at line xxx
  Line Text: local
  Error: This line does not contain a recognized action.
  The program will exit.
  Nó báo lỗi dòng nào thì mình đi theo xoá hết dòng đó :D . Và điều kỳ lạ là code hoạt động!!! Mình k0 hiểu lý do là gì?
  - Gdip_ImageSearch, Mình chạy thử mã của Milli. Nó chỉ tìm đc hình trong cửa sổ bị che khuất, chứ không tìm đc cửa sổ minize dưới taskabar. Và khi nó cotrolclick thì lại active cửa sổ đó lên trên. Cho mình hỏi muốn cửa sổ vẫn inactive bên dưới thì làm thế nào?
  Edit: À mình khắc phục được rồi, đọc cái controlclick xong thay option cuối Pos thành NA, vậy là không active cửa sổ lên nữa
   
  Chỉnh sửa cuối: 24/5/20

Chia sẻ trang này

Đang tải...