1. Tải bản cài đặt AutoIT mới nhất

  Chào Khách. Nếu bạn mới tham gia và chưa cài đặt AutoIT.
  Vui lòng vào topic trên để tải bản AutoIT mới nhất nhé
  Dismiss Notice
 2. Quy định và nội quy

  Chào Khách. Vui lòng đọc kỹ nội quy và quy định của diễn đàn
  Để tránh bị ban một cách đáng tiếc nhé!
  Dismiss Notice
 3. Hướng dẫn chèn mã AutoIT trong diễn đàn

  Chào Khách. Vui lòng xem qua bài viết này
  Để biết cách chèn mã AutoIT trong diễn đàn bạn nhé :)
  Dismiss Notice

Source Window Finder - Ví dụ GUI về nút tìm cửa sổ như Window Info

Thảo luận trong 'Chia sẻ mã nguồn' bắt đầu bởi Tungtata, 12/1/22 lúc 16:40.

 1. Tungtata

  Tungtata Tà tà mà sống ~ Thành viên BQT Administrator
  • 93/113

  Tham gia ngày:
  25/8/15
  Bài viết:
  283
  Đã được thích:
  898
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Code ví dụ về nút tìm cửa sổ như Autoit Window Info
  Khi nhấn sẽ đổi cursor thành nút finder và trả về thông tin cửa sổ sau khi nhả chuột

  [​IMG]

  Source dưới đây còn kèm .cur và bmp thì tải đính kém nhé

  Mã (AutoIt):
  #include <Misc.au3>
  #include <ButtonConstants.au3>
  #include <GUIConstantsEx.au3>
  #include <WindowsConstants.au3>
  #include <WinAPIRes.au3>
  Global $x, $MyWin, $MyCoords

  #Region ### START Koda GUI section ### Form=
  $Form1 = GUICreate("Form1", 322, 138, -1, -1)

  $Button1 = GUICtrlCreateButton("", 128, 16, 75, 30, $BS_BITMAP)
  GUICtrlSetImage($Button1, @ScriptDir & "\target.bmp")
  $hLabel = GUICtrlCreateEdit("", 0, 50, 322, 80)
  GUISetState(@SW_SHOW)
  #EndRegion ### END Koda GUI section ###

  While 1
      $nMsg = GUIGetMsg()
      Switch $nMsg
          Case $GUI_EVENT_CLOSE
              Exit

          Case $GUI_EVENT_PRIMARYDOWN
              $iBegin = TimerInit()
              $aCInfo = GUIGetCursorInfo($Form1)
              If $aCInfo[4] = $Button1 Then
                  ConsoleWrite("mouse down")
  ;~                 GUICtrlSetData($hLabel, "Mouse down")
                  Local $Backup = _WinAPI_CopyCursor(_WinAPI_LoadCursor(0, 32512))
                  Local $LoadCur = _WinAPI_LoadCursorFromFile(@ScriptDir & '\cursor.cur')
                  Local $setCur = _WinAPI_SetSystemCursor($LoadCur, 32512)
                  GUICtrlSetImage($Button1, @ScriptDir & "\none.bmp")

                  While 1
                      If GUIGetMsg() = $GUI_EVENT_PRIMARYUP Then
                          $getWin = _GetWin()

                          _WinAPI_SetSystemCursor($Backup, 32512)
                          _WinAPI_DestroyCursor($LoadCur)
                          GUICtrlSetImage($Button1, @ScriptDir & "\target.bmp")
                          ConsoleWrite("mouse up")
                          GUICtrlSetData($hLabel, $getWin)
                          ExitLoop
                      EndIf
                      Sleep(10)
                  WEnd
              EndIf
      EndSwitch
  WEnd


  Func _GetWin()
      Local $Coords
      ToolTip("")
      $Mouse = MouseGetPos()
      $OldMouse = $Mouse
      $Windows = _WinList()
      ;_ArrayDisplay($Windows, "")
      For $x = 1 To UBound($Windows) - 1
          $Coords = WinGetPos($Windows[$x][0], "")
          If $Coords = -4 Then ExitLoop
          If IsArray($Coords) Then
              If $Mouse[0] >= $Coords[0] And $Mouse[0] <= ($Coords[0] + $Coords[2]) And $Mouse[1] >= $Coords[1] And $Mouse[1] <= ($Coords[1] + $Coords[3]) Then ExitLoop
          EndIf
      Next
      If $x = UBound($Windows) Then $x -= 1
      $MyWin = $Windows[$x][0]
      $Control = _MouseGetCtrlInfo()
      $Return = $Windows[$x][0] & @CRLF & $Control
      Return $Return
  EndFunc   ;==>_GetWin

  Func _WinList()
      Local $WinListArray[1][2]
      $var = WinList()
      For $i = 1 To $var[0][0]
          If $var[$i][0] <> "" And IsVisible($var[$i][1]) Then
              ReDim $WinListArray[UBound($WinListArray) + 1][2]
              $WinListArray[UBound($WinListArray) - 1][0] = $var[$i][0]
              $WinListArray[UBound($WinListArray) - 1][1] = $var[$i][1]
          EndIf
      Next
      Return $WinListArray
  EndFunc   ;==>_WinList

  Func IsVisible($handle)
      If BitAND(WinGetState($handle), 2) Then
          Return 1
      Else
          Return 0
      EndIf
  EndFunc   ;==>IsVisible

  Func _MouseGetCtrlInfo() ; get ID, Classe and Text of a control
      Global $hWin = WinGetHandle($MyWin)
      Global $sClassList = WinGetClassList($hWin)
      Local $sSplitClass = StringSplit(StringTrimRight($sClassList, 1), @LF)
      Local $aMPos = MouseGetPos()
      ;_ArrayDisplay($sSplitClass, "")
      $MyCoords = ClientToScreen($hWin)
      For $iCount = UBound($sSplitClass) - 1 To 1 Step -1
          Local $nCount = 0
          If $sSplitClass[$iCount] = "WorkerW" Then ContinueLoop
          While 1
              $nCount += 1
              $aCPos = ControlGetPos($hWin, '', $sSplitClass[$iCount] & $nCount)
              If @error Then ExitLoop
              $hCtrlWnd = ControlGetHandle($hWin, "", $sSplitClass[$iCount] & $nCount)
              If IsArray($aCPos) Then
                  If $aMPos[0] >= ($MyCoords[0] + $aCPos[0]) And $aMPos[0] <= ($MyCoords[0] + $aCPos[0] + $aCPos[2]) _
                          And $aMPos[1] >= ($MyCoords[1] + $aCPos[1]) And $aMPos[1] <= ($MyCoords[1] + $aCPos[1] + $aCPos[3]) Then
                      $aReturn = DllCall('User32.dll', 'int', 'GetDlgCtrlID', 'hwnd', $hCtrlWnd)
                      If @error Then Return "Err"
                      $Text = ControlGetText($hWin, '', $sSplitClass[$iCount] & $nCount)
                      If StringInStr($Text, @LF) Then $Text = "demasiado largo"
                      If IsArray($aReturn) Then Return 'ControlID: ' & $aReturn[0] & @CRLF & 'ClassNameNN: ' & $sSplitClass[$iCount] & $nCount & @CRLF & "Text: " & $Text
                  EndIf
              EndIf
          WEnd
      Next
      ;_ArrayDisplay($sSplitClass, "")
      Return "No Ctrl"
  EndFunc   ;==>_MouseGetCtrlInfo

  Func ClientToScreen($hWnd) ; get client area of a win relative to the screan
      Local $Point, $aRes[2]
      Local $cX, $cY
      $Point = DllStructCreate("int;int")
      DllStructSetData($Point, 1, $cX)
      DllStructSetData($Point, 1, $cY)
      DllCall("User32.dll", "int", "ClientToScreen", "hwnd", $hWnd, "ptr", DllStructGetPtr($Point))
      $aRes[0] = DllStructGetData($Point, 1)
      $aRes[1] = DllStructGetData($Point, 2)
      Return $aRes
  EndFunc   ;==>ClientToScreen

   
   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này

Đang tải...