1. Tải bản cài đặt AutoIT mới nhất

  Chào Khách. Nếu bạn mới tham gia và chưa cài đặt AutoIT.
  Vui lòng vào topic trên để tải bản AutoIT mới nhất nhé
  Dismiss Notice
 2. Quy định và nội quy

  Chào Khách. Vui lòng đọc kỹ nội quy và quy định của diễn đàn
  Để tránh bị ban một cách đáng tiếc nhé!
  Dismiss Notice
 3. Hướng dẫn chèn mã AutoIT trong diễn đàn

  Chào Khách. Vui lòng xem qua bài viết này
  Để biết cách chèn mã AutoIT trong diễn đàn bạn nhé :)
  Dismiss Notice

Download REG to AU3

Thảo luận trong 'Cài đặt AutoIt - Tool hỗ trợ AutoIt' bắt đầu bởi Trong, 17/11/15.

 1. Trong

  Trong Thành viên
  • 18/23

  Tham gia ngày:
  4/11/15
  Bài viết:
  23
  Đã được thích:
  84
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Công cụ giúp chuyển đổi nhanh tập tin Registration Entries (.reg) sang AutoItScript (.au3)
  Hỗ trợ kéo thả các tập tin vào GUI hoặc EXE và có nút chọn file.

  [​IMG]

  Mã (AutoIt):

  ; some hex Types of Registry Values
  ;hex: REG_BINARY
  ;hex(0): REG_NONE                            - Null value
  ;hex(1): REG_SZ                                *- Null terminated Unicode fixed string value
  ;hex(2): EXPAND_SZ                            - Null terminated unexpanded Unicode/ANSI environment string value
  ;hex(3): REG_BINARY                            *- Binary value of any form/length
  ;hex(4): REG_DWORD                            *- 32-bit numerical value
  ;hex(4): REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN             *- little-endian 32-bit numerical value (same as REG_DWORD)
  ;hex(5): REG_DWORD_BIG_ENDIAN                *- 32-bit reversed numerical value
  ;hex(6): REG_LINK                            *- Symbolic Unicode link string value
  ;hex(7): REG_MULTI_SZ                        - Array of multiple Unicode strings separated/ended by null characters
  ;hex(8): REG_RESOURCE_LIST                    *- Device driver list of hardware resources in Resource Map tree
  ;hex(9): REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR        *- List of hardware resources in Description tree
  ;hex(a): REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST        *- Device driver list of hardware resource requirements in Resource Map tree
  ;hex(?): REG_QWORD                            *- 64-bit numerical value
  ;hex(?): REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN             *- little-endian 64-bit numerical value (same as REG_QWORD)


  ;~ _REGtoAU3(@ScriptDir & "\RegTest.reg")
  ; * -----:|
  Func _REGtoAU3($sFileIN, $sFileOUT = "", $ShortKeys = 0)
      If Not FileExists($sFileIN) Then Return SetError(1, 0, 0)
      If $sFileOUT = "" Or $sFileOUT = Default Or $sFileOUT = -1 Then $sFileOUT = $sFileIN & ".au3"
      If FileGetSize($sFileIN) = 0 Then Return SetError(1, "source-file is empty.", 0)
      Local $hFileIN = FileOpen($sFileIN, 0)
      If $hFileIN = -1 Then Return SetError(2, "Unable to open source-file.", 0)
      Local $hFileOut = FileOpen($sFileOUT, 2 + 8)
      If $hFileOut = -1 Then
          If $hFileIN Then FileClose($hFileIN)
          Return SetError(3, "Unable to open destinaion-file.", 0)
      EndIf
      Local $cLine, $LinesRead = 0, $Step = 0, $EOF = 0, $RegEditV = 0, $Error = 0, $xPos = 0, $ESC = 0, $Write = 0
      Local $REG_Delete = 0, $REG_KEY = "", $REG_ValueName = "", $REG_Type = "", $REG_Value = ""
      While 1
          $cLine = _R2A_ReadLineFile($hFileIN, $EOF)
          $LinesRead = $LinesRead + 1
          Select
              Case $EOF And $cLine = ""
                  If $Step = 1 Then
                      $Write = _R2A_CommandLine($REG_Delete, $REG_KEY, $REG_ValueName, $REG_Type, $REG_Value, $hFileOut)
                      If @error Then Return SetError(4, "Unable to write to Output! ", 0)
                  EndIf
                  ExitLoop
              Case $cLine = ""
              Case $RegEditV = 0
                  If $cLine = "REGEDIT4" Then $RegEditV = 4
                  If $cLine = "Windows Registry Editor Version 5.00" Then $RegEditV = 5
              Case StringLeft($cLine, 1) = "[" And StringRight($cLine, 1) = "]"
                  $REG_ValueName = ""
                  $REG_Type = ""
                  $REG_Value = ""
                  If $ShortKeys Then
                      $cLine = StringReplace($cLine, "[HKEY_LOCAL_MACHINE", "[HKLM")
                      $cLine = StringReplace($cLine, "[HKEY_CLASSES_ROOT", "[HKCR")
                      $cLine = StringReplace($cLine, "[HKEY_CURRENT_USER", "[HKCU")
                      $cLine = StringReplace($cLine, "[HKEY_USERS", "[HKU")
                      $cLine = StringReplace($cLine, "[HKEY_CURRENT_CONFIG", "[HKCC")
                  EndIf
                  $cLine = StringTrimRight(StringTrimLeft($cLine, 1), 1)
                  If $Step = 1 Then
                      If StringInStr($cLine, $REG_KEY) = 0 Then
                          $Write = _R2A_CommandLine($REG_Delete, $REG_KEY, $REG_ValueName, $REG_Type, $REG_Value, $hFileOut)
                          If @error Then Return SetError(4, "Unable to write to Output! ", 0)
                      EndIf
                  EndIf
                  $REG_KEY = $cLine
                  If StringLeft($REG_KEY, 1) = "-" Then
                      $REG_Delete = 1
                      $REG_KEY = StringTrimLeft($REG_KEY, 1)
                      $Write = _R2A_CommandLine($REG_Delete, $REG_KEY, $REG_ValueName, $REG_Type, $REG_Value, $hFileOut)
                      If @error Then Return SetError(4, "Unable to write to Output! ", 0)
                      $Step = 0
                  Else
                      $Step = 1
                  EndIf
              Case $Step < 1
              Case Else
                  $Step = 2
                  $Error = 0
                  If StringLeft($cLine, 2) = "@=" Then
                      $REG_ValueName = "@"
                      $cLine = StringTrimLeft($cLine, 2)
                      If $cLine = "-" Then $Error = 1
                  ElseIf StringLeft($cLine, 1) = '"' Then
                      $xPos = 0
                      $ESC = 0
                      $REG_ValueName = ""
                      For $R2A_i = 1 To StringLen($cLine)
                          Local $lBreak = StringMid($cLine, $R2A_i, 1)
                          Select
                              Case $ESC
                                  $ESC = 0
                                  $REG_ValueName = $REG_ValueName & $lBreak
                              Case $lBreak = '\'
                                  $ESC = 1
                              Case $lBreak = '"'
                                  If $R2A_i > 1 Then
                                      $xPos = $R2A_i + 1
                                      ExitLoop
                                  EndIf
                              Case Else
                                  $REG_ValueName = $REG_ValueName & $lBreak
                          EndSelect
                      Next
                      If StringMid($cLine, $xPos, 1) = "=" Then
                          $cLine = StringTrimLeft($cLine, $xPos)
                      Else
                          $Error = 2
                      EndIf
                  Else
                      $Error = 3
                  EndIf
                  If $Error Then
                      ConsoleWrite("REG to AU3 - Warning " & $Error & ": Bad syntax at value-name in line: " & $LinesRead & @CRLF)
                      ContinueLoop
                  EndIf
                  If StringLeft($cLine, 1) = '"' And StringRight($cLine, 1) = '"' Then
                      $REG_Type = "REG_SZ"
                      $xPos = 0
                      $ESC = 0
                      $REG_Value = ""
                      For $R2A_i = 1 To StringLen($cLine)
                          Local $lBreak = StringMid($cLine, $R2A_i, 1)
                          Select
                              Case $ESC
                                  $ESC = 0
                                  $REG_Value = $REG_Value & $lBreak
                              Case $lBreak = '\'
                                  $ESC = 1
                              Case $lBreak = '"'
                                  If $R2A_i > 1 Then
                                      $xPos = $R2A_i + 1
                                      ExitLoop
                                  EndIf
                              Case Else
                                  $REG_Value = $REG_Value & $lBreak
                          EndSelect
                      Next
                  ElseIf StringLeft($cLine, 1) = "-" Then
                      $REG_Delete = 1
                  Else
                      Local $sType = StringLeft($cLine, StringInStr($cLine, ":"))
                      $cLine = StringTrimLeft($cLine, StringLen($sType))
                      Select
                          Case $sType = "dword:"
                              $REG_Type = "REG_DWORD"
                              $REG_Value = Dec($cLine)
                          Case $sType = "hex(7):"
                              $REG_Type = "REG_MULTI_SZ"
                              $REG_Value = _R2A_Hex2String($cLine, $RegEditV)
                          Case $sType = "hex(2):"
                              $REG_Type = "REG_EXPAND_SZ"
                              $REG_Value = _R2A_Hex2String($cLine, $RegEditV)
                          Case $sType = "hex(0):"
                              $REG_Type = "REG_NONE"
                              $REG_Value = StringReplace($cLine, ",", "")
                          Case $sType = "hex:"
                              $REG_Type = "REG_BINARY"
                              $REG_Value = StringReplace($cLine, ",", "")
                          Case StringLeft($sType, 3) = "hex"
                              ConsoleWrite("REG to AU3 - Warning: unsupported key-type: " & $sType & "  - in line: " & $LinesRead & @CRLF)
                              ContinueLoop
                          Case Else
                              ConsoleWrite("REG to AU3 - Warning: bad syntax at key-type in line: " & $LinesRead & @CRLF)
                              ContinueLoop
                      EndSelect
                  EndIf
                  $Write = _R2A_CommandLine($REG_Delete, $REG_KEY, $REG_ValueName, $REG_Type, $REG_Value, $hFileOut)
                  If @error Then Return SetError(4, "Unable to write to Output! ", 0)
          EndSelect
      WEnd
      If $hFileIN Then FileClose($hFileIN)
      If $hFileOut Then FileClose($hFileOut)
      If FileGetSize($sFileOUT) = 0 Then FileDelete($sFileOUT)
      Sleep(10)
      Return SetError(0, 0, 1)
  EndFunc   ;==>_REGtoAU3
  ; * -----:|
  Func _R2A_ReadLineFile($hFileIN, ByRef $EOF)
      Local $cLine = "", $cContinue = 1, $nBreak, $cBreak, $cRead
      While $cContinue
          $cContinue = 0
          $cRead = ""
          While 1
              $nBreak = FileRead($hFileIN, 1)
              If @error = -1 Then
                  $EOF = 1
                  ExitLoop
              EndIf
              $cBreak = Asc($nBreak)
              If $cBreak > 0 And $cBreak < 254 Then $cRead = $cRead & $nBreak
              If $cBreak = 10 Then ExitLoop
          WEnd
          $cRead = StringStripWS($cRead, 3)
          If StringRight($cRead, 1) = "\" Then
              $cRead = StringTrimRight($cRead, 1)
              $cContinue = 1
          EndIf
          $cLine = $cLine & $cRead
      WEnd
      Return SetError(0, 0, $cLine)
  EndFunc   ;==>_R2A_ReadLineFile
  ; * -----:|
  Func _R2A_CleanString($sVal)
      $sVal = StringReplace($sVal, '"', '""')
      $sVal = StringReplace($sVal, @LF, '" & @LF & "')
      Return SetError(0, 0, $sVal)
  EndFunc   ;==>_R2A_CleanString
  ; * -----:|
  Func _R2A_Hex2String($HexIN, $RegEditV)
      Local $i, $vChar, $StringOUT = ""
      If $RegEditV <> 4 Then $RegEditV = 5
      For $i = 1 To StringLen($HexIN)
          $vChar = Chr(Dec(StringMid($HexIN, $i, 2)))
          If $vChar = Chr(0) Then $vChar = @LF
          $StringOUT = $StringOUT & $vChar
          If $RegEditV = 5 Then
              $i = $i + 5
          Else
              $i = $i + 2
          EndIf
      Next
      While StringRight($StringOUT, 1) = @LF
          $StringOUT = StringTrimRight($StringOUT, 1)
      WEnd
      Return SetError(0, 0, $StringOUT)
  EndFunc   ;==>_R2A_Hex2String
  ; * -----:|
  Func _R2A_CommandLine(ByRef $REG_Delete, ByRef $REG_KEY, ByRef $REG_ValueName, ByRef $REG_Type, ByRef $REG_Value, $hFileOut)
      Local $cCommand
      If $REG_Delete Then
          $cCommand = "RegDelete(" & Chr(34) & _R2A_CleanString($REG_KEY) & Chr(34)
          If $REG_ValueName <> "" Then
              $cCommand = $cCommand & ", " & Chr(34) & _R2A_CleanString($REG_ValueName) & Chr(34)
          Else
              $REG_KEY = ""
          EndIf
          $cCommand = $cCommand & ")"
          $REG_Delete = 0
      Else
          $cCommand = "RegWrite(" & Chr(34) & _R2A_CleanString($REG_KEY) & Chr(34)
          If $REG_ValueName <> "" Then
              If $REG_ValueName = "@" Then $REG_ValueName = ""
              $cCommand = $cCommand & ", " & Chr(34) & _R2A_CleanString($REG_ValueName) & Chr(34)
              $cCommand = $cCommand & ", " & Chr(34) & $REG_Type & Chr(34)
              $cCommand = $cCommand & ", " & Chr(34) & _R2A_CleanString($REG_Value) & Chr(34)
          EndIf
          $cCommand = $cCommand & ")"
      EndIf
      $REG_ValueName = ""
      $REG_Type = ""
      $REG_Value = ""
      Local $Write = _R2A_WriteOutFile($cCommand, $hFileOut)
      If @error Then Return SetError(1, 0, 0)
      Return SetError(0, 0, 1)
  EndFunc   ;==>_R2A_CommandLine
  ; * -----:|
  Func _R2A_WriteOutFile($vLine, $hFileOut)
      If StringInStr($vLine, '"REG_NONE",') Then $vLine = ";" & $vLine
      If StringInStr($vLine, '"REG_BINARY",') Then
          $vLine = StringReplace($vLine, '"REG_BINARY", "', '"REG_BINARY", Binary("0x')
          $vLine = StringReplace($vLine, '")', '"))')
      EndIf
      If StringInStr($vLine, '"REG_DWORD",') Then
          $vLine = StringReplace($vLine, '"REG_DWORD", "', '"REG_DWORD", ')
          $vLine = StringReplace($vLine, '")', ')')
      EndIf
      Local $WriteFile = FileWriteLine($hFileOut, $vLine)
      If $WriteFile = 0 Then Return SetError(1, 0, 0)
      Return SetError(0, 0, 1)
  EndFunc   ;==>_R2A_WriteOutFile
  ; * -----:|
  [​IMG]
  Tải về:
   
  Chỉnh sửa cuối: 17/11/15
  tranchi3, Cam Nam, Phan Dong and 4 others like this.
 2. smaller759

  smaller759 Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  11/12/15
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  13
  thanks bạn đã chia sẻ
   
  kamsamita1 and Phan Dong like this.
 3. luzk

  luzk Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  16/1/16
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  4
  cám ơn sự chia sẻ của bạn nhé =))
   
  kamsamita1 and Phan Dong like this.
 4. PMHCT

  PMHCT Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  16/9/16
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  7
  Nơi ở:
  MS-DOS A:\
  Không tìm thấy file rồi bạn :)
   
  kamsamita1 thích bài này.
 5. essered

  essered Thành viên
  • 18/23

  Tham gia ngày:
  11/9/16
  Bài viết:
  47
  Đã được thích:
  45
  thì bác copy code ra file .au3
   
  kamsamita1 and Huân Hoàng like this.
 6. dvhtrung

  dvhtrung Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  15/7/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  có vẽ hay nhỉ
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...