1. Tải bản cài đặt AutoIT mới nhất

  Chào Khách. Nếu bạn mới tham gia và chưa cài đặt AutoIT.
  Vui lòng vào topic trên để tải bản AutoIT mới nhất nhé
  Dismiss Notice
 2. Quy định và nội quy

  Chào Khách. Vui lòng đọc kỹ nội quy và quy định của diễn đàn
  Để tránh bị ban một cách đáng tiếc nhé!
  Dismiss Notice
 3. Hướng dẫn chèn mã AutoIT trong diễn đàn

  Chào Khách. Vui lòng xem qua bài viết này
  Để biết cách chèn mã AutoIT trong diễn đàn bạn nhé :)
  Dismiss Notice

Source Login Xenforo đơn giản với IE

Thảo luận trong 'Chia sẻ mã nguồn' bắt đầu bởi Tungtata, 30/10/15.

 1. Tungtata

  Tungtata Tà tà mà sống ~ Thành viên BQT Administrator
  • 93/113

  Tham gia ngày:
  25/8/15
  Bài viết:
  254
  Đã được thích:
  699
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Tham gia thảo luận bài viết Login kết hợp PHP của bạn Jkey C Phong
  có bàn về việc tích hợp login Xenforo vào AutoIT
  Dưới đây là 1 cách. Tất nhiên chỉ là đoạn code đơn giản và nếu để tăng tính bảo mật và chuyên nghiệp thì các bạn tùy biến thêm.
  Tích hợp đăng nhập xenforo hoàn toàn có thể sử dụng để đăng nhập phần mềm bằng tài khoản forum có sẵn.
  [​IMG]

  Source
  Mã (AutoIt):

  #include <ButtonConstants.au3>
  #include <EditConstants.au3>
  #include <GUIConstantsEx.au3>
  #include <StaticConstants.au3>
  #include <WindowsConstants.au3>
  #include <GuiStatusBar.au3>
  #include <IE.au3>
  #include <String.au3>
  #Region ### START Koda GUI section ### Form=
  $Form2 = GUICreate("[aKiD]Login AutoITvn.com", 309, 90, -1, -1)
  GUICtrlCreateLabel("Username", 8, 8, 76, 17)
  $Input1 = GUICtrlCreateInput("", 88, 8, 121, 21)
  GUICtrlCreateLabel("Password", 8, 40, 76, 17)
  $Input2 = GUICtrlCreateInput("", 88, 40, 121, 21, 0x0020)
  $Button1 = GUICtrlCreateButton("Login", 224, 8, 75, 49, 0x0001)
  $Stt = _GUICtrlStatusBar_Create($Form2)
  GUISetState(@SW_SHOW)
  _GUICtrlStatusBar_SetText($Stt, 'Idle')
  #EndRegion ### END Koda GUI section ###

  While 1
      $nMsg = GUIGetMsg()
      Switch $nMsg
          Case $GUI_EVENT_CLOSE
              Exit
          Case $Button1
              login()
      EndSwitch
  WEnd

  Func login()
      $user = GUICtrlRead($Input1)
      $pass = GUICtrlRead($Input2)
      If $user == '' Or $pass == '' Then Return -1
      _GUICtrlStatusBar_SetText($Stt, 'Logging in...')
      $oIE = _IECreate('http://autoitvn.com/login',0,0)
      $oForm = _IEGetObjById($oIE, 'pageLogin')
      $oUser = _IEGetObjById($oForm, 'ctrl_pageLogin_login')
      $oPass = _IEGetObjById($oForm, 'ctrl_pageLogin_password')
      _IEFormElementSetValue($oUser, $user)
      _IEFormElementSetValue($oPass, $pass)
      _IEFormSubmit($oForm)
      $PageSource = _IEBodyReadHTML($oIE)
      ClipPut($PageSource)
      If StringInStr($PageSource, '<span class="brc_currency_style_1">') Then
          _GUICtrlStatusBar_SetText($Stt, 'Success. Account: ' & _StringBetween($PageSource, '<strong class="accountUsername">', '</strong>')[0] & ' have ' & _StringBetween($PageSource, '<span class="brc_currency_style_1">', '</span>')[0] & ' credit')
          $logout = _StringBetween($PageSource, 'href="logout/', '"')[0]
          _IENavigate ($oIE,'http://autoitvn.com/logout/'&$logout )
          _IEQuit($oIE)
      Else
          _GUICtrlStatusBar_SetText($Stt, 'Login failed')
      EndIf
  EndFunc   ;==>login
   
   
  Chỉnh sửa cuối: 30/10/15
 2. Jkey C Phong

  Jkey C Phong Thành viên hiểu biết
  • 83/90

  Tham gia ngày:
  7/9/15
  Bài viết:
  96
  Đã được thích:
  2,088
  Nơi ở:
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Mới viết, bắt chước theo bác trên, sử dụng Object WinHttp
  Các bạn sử dụng UDF bên dưới nhé, do mình có thay đổi vài chỗ trong UDF WinHttpObj.au3
  Mã (AutoIt):

  #include <ButtonConstants.au3>
  #include <EditConstants.au3>
  #include <GUIConstantsEx.au3>
  #include <StaticConstants.au3>
  #include <WindowsConstants.au3>
  #include <WinHttpObj.au3>

  Opt("GuiOnEventMode", 1)

  #Region ### START Koda GUI section ### Form=
  $Form1 = GUICreate("Đăng nhập forum Autoitvn.com", 403, 131, -1, -1)
  GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, '_Exit')
  $Label1 = GUICtrlCreateLabel("Tài khoản", 8, 10, 88, 26)
  GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "Times New Roman")
  $Label2 = GUICtrlCreateLabel("Mật khẩu", 8, 50, 84, 26)
  GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "Times New Roman")
  $Input1 = GUICtrlCreateInput("", 96, 8, 297, 29)
  GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "Times New Roman")
  $Input2 = GUICtrlCreateInput("", 96, 48, 297, 29, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT, $ES_PASSWORD))
  GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "Times New Roman")
  $Button1 = GUICtrlCreateButton("Đăng Nhập", 8, 88, 385, 33)
  GUICtrlSetOnEvent($Button1, '_Login')
  GUISetState(@SW_SHOW)
  #EndRegion ### END Koda GUI section ###

  While 1
     $nMsg = GUIGetMsg()
     Switch $nMsg
       Case $Button1
         _Login()
     EndSwitch
  WEnd

  Func _Login()
     Local $User = GUICtrlRead($Input1)
     Local $Pass = GUICtrlRead($Input2)
     If $User = '' Or $Pass = '' Then
       MsgBox(16, 'Thông báo', 'Bạn chưa nhập tài khoản hoặc mật khẩu!')
       Return False
     EndIf
     $Post = 'login=' & urlEncode($User) & '&register=0&password=' & urlEncode($Pass) & '&cookie_check=0&redirect=%2F&_xfToken='
     $PostData = makeHttpRequest('http://autoitvn.com/login/login' & '?' & $Post, 1)
     $Match = StringRegExp($PostData[2], "Tài khoản có tên '(.*?)' không tồn tại trong hệ thống.", 0)
     If $Match == 1 Then
       MsgBox(16, 'Thông báo', 'Tài khoản ' & $User & ' không có thật')
     Else
       $Match = StringRegExp($PostData[2], 'Mật khẩu bạn nhập không đúng. Xin hãy thử lại.', 0)
       If $Match == 1 Then
         MsgBox(16, 'Thông báo', 'Mật khẩu của bạn nhập không đúng!')
       Else
         MsgBox(0, 'Thông báo', 'Đăng nhập thành công!')
       EndIf
     EndIf
  EndFunc  ;==>_Login

  Func _Exit()
     Exit
  EndFunc  ;==>_Exit
  Link: http://pastebin.com/ADj22sxu

  Mã (AutoIt):
  Global $cookies[1][2]
  Func makeHttpRequest($lnk, $post = 0, $cookie = '', $refer = '', $ignorecookies = 0, $redir = 0)
      $method = "GET"
      $weblink = StringSplit($lnk, '?')
      ;addText($weblink[2],$hListBox)
      If $post = 1 Then
          $method = "POST"
          $linklink = $weblink[1]
          $poststring = $weblink[2]
      Else
          $linklink = $lnk
      EndIf
      $oHTTP = ObjCreate("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
      If $redir = 0 Then
          $oHTTP.Option(6) = False
      EndIf
      $oHTTP.Open($method, $linklink, False)
      $oHTTP.SetRequestHeader("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0")
      $oHTTP.SetRequestHeader("Accept-Language", "vi-VN,vi;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3")
      If StringLen($refer) > 1 Then
          $oHTTP.SetRequestHeader("Referer", $refer)
      EndIf
      If StringLen($cookie) > 1 Then
          $oHTTP.SetRequestHeader("Cookie", $cookie)
      EndIf
      If $post = 1 Then
          $oHTTP.SetRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8")
          $oHTTP.SetRequestHeader("Content-Length", StringLen($poststring))
          $oHTTP.Send($poststring)
      Else
          $oHTTP.Send()
      EndIf
      $oHTTP.WaitForResponse
      $HeaderResponses = $oHTTP.GetAllResponseHeaders()
      If $ignorecookies = 0 Then
          ; Handle Cookies
          $array = StringRegExp($HeaderResponses, 'Set-Cookie: (.+)\r\n', 3)
          ;$cookies = ''
          For $i = 0 To UBound($array) - 1
              ; Add all cookies to a single string, and then clean it up.
              $cook = $array[$i] & ';'
              ; Removing parts we do not use..
              $cook = StringRegExpReplace($cook, "( path| domain| expires)=[^;]+", "")
              $cook = StringRegExpReplace($cook, " HttpOnly", "")
              $cook = StringRegExpReplace($cook, "[;]{2,}", ";")
              $cook1 = StringSplit($cook, ";")
              For $k = 1 To $cook1[0]
                  If StringInStr($cook1[$k], "=") Then
                      $cook2 = StringSplit(StringReplace($cook1[$k], " ", ""), "=")
                      If $cookies[0][0] == "" Then
                          $cookies[0][0] = $cook2[1]
                          $cookies[0][1] = $cook2[2]
                      Else
                          $inserted = 0
                          For $j = 0 To UBound($cookies) - 1
                              If $cook2[1] == $cookies[$j][0] Then
                                  $cookies[$j][1] = $cook2[2]
                                  $inserted = 1
                              ElseIf ($j == (UBound($cookies) - 1)) And ($inserted == 0) Then
                                  ReDim $cookies[UBound($cookies) + 1][2]
                                  $cookies[UBound($cookies) - 1][0] = $cook2[1]
                                  $cookies[UBound($cookies) - 1][1] = $cook2[2]
                              EndIf
                          Next
                      EndIf
                  EndIf
              Next
          Next
      EndIf
      Dim $ret[4]
      If StringInStr($HeaderResponses, "Location:") <> 0 Then
          $ret["0"] = $oHTTP.GetResponseHeader("Location")
          $ret["1"] = 1
      Else
          $ret["0"] = ""
          $ret["1"] = 0
      EndIf
      $ret["2"] = $oHTTP.Responsetext
      ;$ret["method"] = $method
      $ret["3"] = $oHTTP.GetAllResponseHeaders()
      Return $ret
  EndFunc   ;==>makeHttpRequest
  ;function to encode url for websurfing
  Func URLEncode($urlText)
      $url = ""
      For $i = 1 To StringLen($urlText)
          $acode = Asc(StringMid($urlText, $i, 1))
          Select
              Case ($acode >= 48 And $acode <= 57) Or _
                      ($acode >= 65 And $acode <= 90) Or _
                      ($acode >= 97 And $acode <= 122)
                  $url = $url & StringMid($urlText, $i, 1)
              Case $acode = 32
                  $url = $url & "+"
              Case Else
                  $url = $url & "%" & Hex($acode, 2)
          EndSelect
      Next
      Return $url
  EndFunc   ;==>URLEncode
  ;function to make cookies from array
  Func mkCookies()
      $rt = ""
      For $j = 0 To UBound($cookies) - 1
          $rt = $rt & $cookies[$j][0] & "=" & $cookies[$j][1]
          If $j <> (UBound($cookies) - 1) Then
              $rt = $rt & "; "
          EndIf
      Next
      Return $rt
  EndFunc   ;==>mkCookies

  Mã (AutoIt):
  #include <WinHttp.au3>
  #include <ZLIB.au3>

  Local $Host = "autoitvn.com"
  Local $User = ''
  Local $Pass = ''
  Local $PostData = 'login=' & __WinHttpURLEncode($User) & '&register=0&password=' &  __WinHttpURLEncode($Pass) & '&remember=0&cookie_check=0&_xfToken=&redirect=http%3A%2F%2Fautoitvn.com%2F'
  Local $hOpen = _WinHttpOpen('',
  Local $hConnect = _WinHttpConnect($hOpen, $Host)
  Local $hRequest = _WinHttpOpenRequest($hConnect, "POST", '/login/login', 'HTTP/1.1')
  _WinHttpAddRequestHeaders($hRequest, 'Host: autoitvn.com')
  _WinHttpAddRequestHeaders($hRequest, 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0')
  _WinHttpAddRequestHeaders($hRequest, 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8')
  _WinHttpAddRequestHeaders($hRequest, 'Accept-Language: vi-vn,vi;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3')
  _WinHttpAddRequestHeaders($hRequest, 'Accept-Encoding: gzip, deflate')
  _WinHttpAddRequestHeaders($hRequest, 'DNT: 1')
  _WinHttpAddRequestHeaders($hRequest, 'Referer: http://autoitvn.com/login')
  _WinHttpAddRequestHeaders($hRequest, 'Connection: keep-alive')
  _WinHttpAddRequestHeaders($hRequest, 'Content-Length: ' & StringLen($PostData))
  _WinHttpSendRequest($hRequest, 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded', $PostData)
  __WinHttpURLEncode(
  If (_WinHttpReceiveResponse($hRequest)==1) Then
          Local $Header = _WinHttpQueryHeaders($hRequest)
          Local $Data = _WinHttpSimpleReadData($hRequest, 2)
          ConsoleWrite($Header)
          _WriteHtml(BinaryToString(_ZLIB_GZUncompress($Data),4))
  EndIf

  _WinHttpCloseHandle($hRequest)
  _WinHttpCloseHandle($hConnect)
  _WinHttpCloseHandle($hOpen)

  Func _WriteHtml($Data)
          Local $hFOpen = FileOpen(@ScriptDir &"\hocautoit.html", 2+8+256)
          FileWrite($hFOpen, $Data)
          FileClose($hFOpen)
          ShellExecute(@ScriptDir &"\hocautoit.html")
  EndFunc
   
  Chỉnh sửa cuối: 31/10/15
  Phan Dong and Huân Hoàng like this.
 3. Xuân Dũng 38

  Xuân Dũng 38 Thành viên hiểu biết
  • 83/90

  Tham gia ngày:
  9/9/15
  Bài viết:
  81
  Đã được thích:
  1,605
  Cái của bác @aKiD login chậm lắm
  còn của bác @Jkey C Phong thì lỗi nhé bác ^^ em cũng đã từng viết như của bác đây ròi
   
  Phan Dong thích bài này.
 4. Xuân Dũng 38

  Xuân Dũng 38 Thành viên hiểu biết
  • 83/90

  Tham gia ngày:
  9/9/15
  Bài viết:
  81
  Đã được thích:
  1,605
  [​IMG]
   
  Phan Dong thích bài này.
 5. Jkey C Phong

  Jkey C Phong Thành viên hiểu biết
  • 83/90

  Tham gia ngày:
  7/9/15
  Bài viết:
  96
  Đã được thích:
  2,088
  Nơi ở:
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Bên mình chạy bình thường?!
  Bên bác bị lỗi gì???
  Bên mình test, sai pass, sai tài khoản đều hiển thị đầy đủ mà!
   
  Phan Dong thích bài này.
 6. Xuân Dũng 38

  Xuân Dũng 38 Thành viên hiểu biết
  • 83/90

  Tham gia ngày:
  9/9/15
  Bài viết:
  81
  Đã được thích:
  1,605
  Phan Dong thích bài này.
 7. Xuân Dũng 38

  Xuân Dũng 38 Thành viên hiểu biết
  • 83/90

  Tham gia ngày:
  9/9/15
  Bài viết:
  81
  Đã được thích:
  1,605
  [​IMG]

  dùng bất kỳ nick nào :3
   
  Phan Dong thích bài này.
 8. Jkey C Phong

  Jkey C Phong Thành viên hiểu biết
  • 83/90

  Tham gia ngày:
  7/9/15
  Bài viết:
  96
  Đã được thích:
  2,088
  Nơi ở:
  Thành phố Hồ Chí Minh
  [​IMG]
  Chấm hỏi luôn -_-
   
  Phan Dong thích bài này.
 9. Xuân Dũng 38

  Xuân Dũng 38 Thành viên hiểu biết
  • 83/90

  Tham gia ngày:
  9/9/15
  Bài viết:
  81
  Đã được thích:
  1,605
  kiểm tra lại đi bác :v em chả dùng đc
   
  Phan Dong thích bài này.
 10. Jkey C Phong

  Jkey C Phong Thành viên hiểu biết
  • 83/90

  Tham gia ngày:
  7/9/15
  Bài viết:
  96
  Đã được thích:
  2,088
  Nơi ở:
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Bác FileWrite thằng $PostData[2] xem coi nó có ra tiếng Việt không hay là ra mấy cái ?
   
  Phan Dong thích bài này.
 11. Tungtata

  Tungtata Tà tà mà sống ~ Thành viên BQT Administrator
  • 93/113

  Tham gia ngày:
  25/8/15
  Bài viết:
  254
  Đã được thích:
  699
  Nơi ở:
  Hà Nội
  mình chỉ đưa ra 1 example mẫu để đưa ra ý tưởng, các bạn làm cho forum nào phải tự phát triển và cải thiên chứ :-<
   
  Phan Dong and Jkey C Phong like this.
 12. Xuân Dũng 38

  Xuân Dũng 38 Thành viên hiểu biết
  • 83/90

  Tham gia ngày:
  9/9/15
  Bài viết:
  81
  Đã được thích:
  1,605
  bác set pass giúp em cái nick này , login fb đôi khi khó chịu lắm
   
  Phan Dong thích bài này.
 13. Con Cáo Cắn Con Cu

  Con Cáo Cắn Con Cu Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  25/10/16
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  4
  e thấy hầu như login failed
   
  kamsamita1 thích bài này.
 14. meocon

  meocon Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  5/12/16
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  20
  Cám ơn bài viết của bác aKID và Jkey C Phong.

  - Script của bác aKID chạy tốt
  - Script thứ nhất của bác J.C.Phong (sử dụng Object WinHttp) chạy tốt và nhanh hơn nữa.
  - Script thứ nhì của bác J.C.Phong (sử dụng UDF WinHttp) thì bị lỗi ở 2 dòng sau:

  - Dòng thứ 8:
  Local $hOpen = _WinHttpOpen('', <== thiếu tham số

  - Dòng thứ 21:
  __WinHttpURLEncode( <== thiếu tham số

  nhờ bác coi lại và update cho nó đầy đủ, cám ơn bác nhiều.
   
  kamsamita1 and ghost like this.
 15. ghost

  ghost Thành viên mới
  • 1/6

  Tham gia ngày:
  18/1/17
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  3
  bác cho e tham khảo code đc k
   
  kamsamita1 thích bài này.
 16. meocon

  meocon Thành viên mới
  • 3/6

  Tham gia ngày:
  5/12/16
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  20
  Code ở 2 bài viết đầu tiên đó bạn.
   
  kamsamita1 thích bài này.
 17. phuong11111

  phuong11111 Thành viên
  • 18/23

  Tham gia ngày:
  7/1/17
  Bài viết:
  50
  Đã được thích:
  48
  @@ ko login đc nó chỉ tự lấy string sẵn thôi
   
 18. hoangtieubao

  hoangtieubao Thành viên
  • 8/11

  Tham gia ngày:
  31/5/17
  Bài viết:
  41
  Đã được thích:
  11
  Thích cái GUI của aKID thôi... Còn mấy cái kia không cần thiết :p
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...